Công văn 3627/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 3627/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3627/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về dự án Luật sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3627/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3627/VPCP-XDPL V/v thông báo ý kiến Thủ Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2007 tướng về dự án Luật sử dụng đất Kính gửi: Bộ Tài chính Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8088/BTC-CST ngày 19/6/2007 xin ý kiến chỉ đạo về dự án Luật thuế sử dụng đất, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với 02 đề nghị sau đây của Bộ Tài chính: 1. Nghiên cứu xây dựng dự án Luật thuế tài sản theo hướng: điều chỉnh đồng bộ cả đất và nhà nhằm thu thuế cho phù hợp với giá đất và giá trị nhà, đặc biệt là đối với người sử dụng nhiều đất, nhiều nhà, góp phần hạn chế sự đầu cơ về nhà đất và lành mạnh hóa hoạt động của thị trường bất động sản; 2. Sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh thuế nhà đất theo hướng: thay thế căn cứ tính thuế theo định suất thuế của thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng một thuế suất tính trên giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành, để đảm bảo công bằng về nghĩa vụ trong sử dụng đất và áp dụng mức thuế suất cao hoặc thuế suất lũy tiến đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức nhằm hạn chế sự đầu cơ về đất ở. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2007 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2008 liên quan đến dự án Luật thuế sử dụng đất và sửa đổi Pháp lệnh thuế nhà đất, để Bộ Tư pháp trình Chính phủ xem xét trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Bộ Tư pháp (để biết) - VPCP: BTCN, (Đã ký) PCN: Kiều Đình Thụ, PCN Nguyễn Quốc Huy, TB Phạm Anh Tuấn, Các vụ: KTTH, TH; - Website CP, Kiều Đình Thụ - Lưu: VT, XDPL (3), KC16
Đồng bộ tài khoản