Công văn 37/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 37/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 37/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Đồng Nai mới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 37/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 37 /BXD-HĐXD -------------------- V/v: tổ chức thực hiện dự án đầu tư Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009. xây dựng cầu Đồng Nai mới . Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng số 1. Bộ Xây dựng nhận đợc công văn số 116/TCT-TCPC ngày 05/02/2009 của Tổng Công ty xây dựng số 1 (CC1) đề nghị hớng dẫn tổ chức thực hiện dự án đầu t xây dựng cầu Đồng Nai mới và hai tuyến đầu cầu theo hình thức BOT. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến nh sau: Căn cứ theo Khoản 10 Điều 2 Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ, doanh nghiệp dự án là doanh nghiệp do nhà đầu t thành lập để tổ chức quản lý kinh doanh Dự án BOT. Do vậy, CC1 thành lập Công ty cổ phần Đầu t và Xây dựng Cầu Đồng Nai (DNC) là doanh nghiệp dự án nhằm tổ chức quản lý kinh doanh Dự án BOT. Theo đó, DNC có thể trực tiếp quản lý kinh doanh công trình Dự án BOT. Trờng hợp DNC không trực tiếp quản lý kinh doanh dự án thì DNC có thể thành lập ban quản lý dự án hoặc thuê t vấn quản lý dự án để giúp mình quản lý thực hiện dự án trên. Do vậy, CC1 không phải thành lập Ban quản lý dự án để quản lý dự án BOT này. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Tổng Công ty xây dựng số 1 nghiên cứu thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG - Nh trên; - Lu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04). XÂY DỰNG đã ký Trần Ngọc Thiện
Đồng bộ tài khoản