Công văn 3757/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Quang Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Công văn 3757/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3757/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí di dân bị ảnh hưởng do lũ quét và sạt lở đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3757/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3757/VPCP-NN V/v hỗ trợ kinh phí di dân bị Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2007 ảnh hưởng do lũ quét và sạt lở đất Kính - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, gửi: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tây, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Đinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1461/BNN- ĐĐ ngày 29 tháng 5 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4509 BKH/KTNN ngày 27 tháng 6 năm 2007), Tài chính (công văn số 8168/BTC-ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2007) về việc hỗ trợ kinh phí di dân bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Tây, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Đinh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau báo cáo nhu cầu nguồn vốn, tỉnh hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ trong các năm 2006, 2007 để thực hiện dự án di dân bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp (chậm nhất vào ngày 20 tháng 7 năm 2007); đồng thời các Tỉnh chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương (kể cả nguồn dự phòng ngân sách địa phương năm 2007), các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện dự án nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và ổn định đời sống cho nhân dân. 2. Căn cứ kết quả tổng hợp báo cáo của địa phương về nhu cầu nguồn vốn, tình hình phân bổ và sử dụng các nguồn vốn (bao gồm cả nguồn vốn được ngân sách Trung ương hỗ trợ trong các năm 2006, 2007), giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 năm 2007, xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách Trung ương cho các địa phương thực sự khó khăn để thực hiện có hiệu quả dự án di dân bị ảnh hưởng do lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên biết, thực hiện./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, Các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Viết Muôn, Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP; - Lưu: VT, NN (3).Lĩnh. 47 Nguyễn Quốc Huy
Đồng bộ tài khoản