Công văn 3780/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
21
lượt xem
5
download

Công văn 3780/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3780/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3780/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3780/VPCP-ĐMDN V/v đầu tư của các tập đoàn, Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2008 tổng công ty nhà nước Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính gửi: phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Nhằm bảo đảm việc sử dụng đúng, có hiệu quả vốn nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Từ nay, việc đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước vào các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện. Giao Bộ Tài chính theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Văn phòng Chính phủ thông báo để các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các cơ quan liên quan thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTgCP, các PTTgCP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ trực thuộc; Phạm Viết Muôn - Lưu: VT, ĐMDN (5). 260
Đồng bộ tài khoản