Công văn 3786/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 3786/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3786/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc quy mô xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3786/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3786/VPCP-NN V/v quy mô xây dựng Trung tâm Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2007 Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội Kính - Bộ Văn hóa - Thông tin; gửi: - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Xét đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 2074/BVHTT-KHTC ngày 8/6/2007) về việc xin được tạm giao đất Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý quy mô xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội khoảng 120 ha (bao gồm cả 18 ha hồ điều hòa) như đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin tại công văn nêu trên. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương hướng dẫn lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực dự án theo quy định hiện hành; trên cơ sở đó giao đất thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại và đất đai. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa - Thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Trần Quốc Toản, Phạm Viết Muôn, các Vụ: CN, VX, TH, Website Chính phủ; Trần Quốc Toản - Lưu: VT, NN (3).Thành 15
Đồng bộ tài khoản