Công văn 379/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 379/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 379/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thu hồi thép biện pháp thi công dầm mái Công trình Bảo tàng Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 379/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ----------------- Số: 379/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009 V/v: Thu hồi thép biện pháp thi công dầm mái Công trình Bảo tàng Hà Nội Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội Trả lời Văn bản số 1220/CV-SXD ngày 4/3/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về phương án thu hồi thép biện pháp thi công dầm mái Công trình Bảo tàng Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Do dự án đầu tư xây dựng Công trình Bảo tàng Hà Nội có tính đặc thù, việc áp dụng định mức thu hồi thép như các công trình thông thường là không phù hợp; Vì vậy, trên cơ sở thiết kế biện pháp thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phương án thu hồi thép như nội dung Văn bản số 1220/CV-SXD để Sở Xây dựng thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện việc thu hồi thép biện pháp thi công dầm mái Công trình Bảo tàng Hà Nội đảm bảo tiến độ, hiệu quả của dự án./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản