Công văn 3820/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
185
lượt xem
29
download

Công văn 3820/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3820/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3820/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải phóng mặt bằng thi công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3820/VPCP-CN V/v Giải phóng mặt bằng thi Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2007 công công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt Kính - Bộ Giao thông vận tải; gửi: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Tài chính; - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1513/BGTVT-CGĐ ngày 23 tháng 3 năm 2007, văn bản số 3054/BGTVT-CGĐ ngày 21 tháng 5 năm 2007) và ý kiến của các cơ quan liên quan về việc thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường sắt, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý việc di chuyển và khôi phục lại (nếu có) các công trình hạ tầng kỹ thuật nằm trong hành lang giao thông đường sắt mà ngành đường sắt đang quản lý, khai thác là công trình phụ trợ, công trình tạm thuộc hạng mục xây lắp khác của dự án để phục vụ thi công công trình chính, được lập hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết và do chủ đầu tư tổ chức thực hiện. 2. Về nguồn vốn thực hiện: - Đối với dự án sử dụng vốn trong nước: lấy trong chi phí xây lắp của dự án và được ghép vào gói thầu xây lắp công trình chính. - Đối với dự án sử dụng vốn vay nước ngoài: sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước của dự án để thực hiện và được lập thành gói thầu riêng để lựa chọn nhà thầu thi công phù hợp với tiến độ của công trình chính. Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Nguyễn Quốc Huy Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, CN (3). 17
Đồng bộ tài khoản