Công văn 3859/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Nguyen Tony | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
8
download

Công văn 3859/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3859/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3859/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3859/TCT-CS V/v: Thuế nhà thầu nước Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007 ngoài đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài đối với hoa hồng môi giới tại nước ngoài. Tiếp theo công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, để thống nhất thực hiện, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: Tại điểm 2, Mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam” thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Căn cứ theo quy định trên trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ môi giới mua, bán hàng hoá, dịch vụ tại nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam là dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng tại nước ngoài do đó không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên. Đối với các trường hợp trước đây các doanh nghiệp đã thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài và đã kê khai khấu trừ cũng như tính vào chi phí thì không thực hiện việc điều chỉnh lại. Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế biết và hướng dẫn cho các doanh nghiệp thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn kịp thời./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế; - Vụ Chính sách thuế; - Công ty CP tiến bộ Quốc Tế; (đã ký) - Công ty TNHH Thái Phước; - Lưu: VT, CS (3b).Trung Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản