Công văn 3859/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 3859/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3859/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 34/1999/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3859/TCT/NV5 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  3859/TCT/N V5 n g µy  30 th¸ng 7 n¨ m  1999 v Ò   viÖc  íng d É n   H thùc hi Ö n   h « n g  t sè 34/1999/TT­B T C T KÝnh    göi:Côc  ThuÕ     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng §Ó  thèng  nhÊt viÖc  chøc  tæ  thùc hiÖn  Th«ng   sè  t 34/1999/TT­ BTC   ngµy 1/4/1999 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    thùc hiÖn    LuËt thuÕ    GTGT       ®èi víi c¸cdoanh    nghiÖp  chÕ xuÊt,sau    cã  kiÕn    khi®∙  ý  cña    l∙nh®¹o  TµichÝnh,  Bé    Tæng  Côc  thuÕ híng dÉn  thÓ    cô  mét  ®iÓm   sau: sè  nh    1.X¸c    ®Þnh  dÞch  kh«ng  vô  chÞu  thuÕ  GTGT: DÞch  do  chøc, c¸ nh©n  vô  tæ      trong thÞ  êng    tr néi ®Þa  cung cÊp  cho  doanh nghiÖp chÕ  xuÊt ®Ó     phôc  trùc tiÐp cho  vô      ho¹t®éng    s¶n xuÊt kinh     doanh cña doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt  dÞch  kh«ng  lµ  vô  chÞu  thuÕ GTGT.  Thuéc  i lo¹ nµy    bao gåm       c¸clo¹ dÞch  sau: i vô  + DÞch  cho  vô  thuª®Êt,nhµ      xëng, v¨n phßng, kho        tµng,bÕn  ,   b∙i c«ng  tr×nh tiÖn Ých c«ng céng, m¸y    mãc  thiÕt bÞ...trong      khu chÕ  xuÊt hoÆc   doanh  nghiÖp chÕ xuÊt. +  DÞch  vËn    vô  t¶i giao nhËn, bèc  ,     xÕp, l gi÷..hµng      êng   u    . ho¸ trªn® vËn  chuyÓn      tõ nícngoµivµo    doanh nghiÖp  chÕ xuÊt,tõ doanh      nghiÖp  chÕ xuÊt  nµy ®Õn  doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt kh¸c vµ        tõ doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt ®Õn     cöa  khÈu  ViÖtNam       ®Ó xuÊthµng        ra nícngoµi. +  DÞch  bu  vô  chÝnh  viÔn  th«ng. + DÞch  söa  vô  ch÷a, b¶o      tr×,l¾p  Æt   ® m¸y mãc thiÕtbÞ,    ph¬ng tiÖn  vËn  . t¶i +  DÞch  ng©n  vô  hµng,kiÓm    to¸n,     vÊn. t +  C¸c  dÞch  kh¸c,trõc¸c®èi t   vô         îng chÞu  thuÕ  GTGT   t¹ ®iÓm   cña  nªu    i 2  c«ng    v¨n nµy. C¨n  ®Ó     cø  x¸c ®Þnh dÞch  kh«ng  vô  chÞu thuÕ GTGT  cung cÊp cho  doanh  nghiÖp chÕ xuÊtlµ:   + Hîp ®ång cung cÊp  dÞch  ký  vô  gi÷a doanh    nghiÖp chÕ xuÊt víi®¬n      vÞ cung  cÊp dÞch    vô, trong          ®ã ghi râ:sè, ngµy, c¬    quan  cÊp GiÊy  phÐp  ®Çu  ,m∙  nép  t  sè  thuÕ  cña  doanh nghiÖp chÕ  xuÊt. +  Ho¸  ®¬n    b¸n hµng. 2.Mét  tr   sè  êng    thÓ  hîp cô  thuÕ  GTGT   îc¸p dông  sau:: ®     nh  2.1.Trêng    hîp nhµ  thÇu  hîp  ký  ®ång  x©y dùng    víidoanh  nghiÖp chÕ  xuÊt theo    ph¬ng thøc kh«ng  bao thÇu   , nguyªn  vËt t  liÖu th×      ho¹t®éng x©y  dùng  îccoilµdÞch  kh«ng  ®       vô  chÞu thuÕ GTGT. 2.2 Trêng  hîp nhµ thÇu  hîp  ký  ®ång x©y  dùng    víidoanh nghiÖp  chÕ  xuÊttheo ph¬ng      thøc cã    bao  thÇu   ,nguyªn liÖu,thuÕ  vËtt      GTGT   îc¸p dông  ®     riªng®èi víi  ,nguyªn liÖu vµ        t vËt     dÞch  x©y  vô  dùng,cô    thÓ  sau: nh 
  2. 2 * VËt  , nguyªn  t  liÖu nhËp khÈu      tõ níc ngoµi vµo    khu  chÕ  xuÊt hoÆc   doanh nghiÖp  chÕ xuÊt ®Ó     x©y dùng c«ng tr×nh thuéc ®èi t        îng kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT. * VËt ,nguyªn  t  liÖu xuÊt tõ thÞ  êng          tr néi®Þa   vµo khu chÕ  xuÊt hoÆc     doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt ®Ó     x©y  dùng  c«ng tr×nh ® îccoilµhµng          xuÊt khÈu    ¸p dông    thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT    lµ0%.    îc¸p dông  §Ó ®     thuÕ suÊt thuÕ    GTGT   lµ0%,    nhµ thÇu ph¶icã    ®Çy  c¸chå    ®ñ    s¬,chøng    tõsau  ®©y: ­ Hîp    ®ång x©y  dùng  ghirâ ph¬ng  cã      thøc  nhËn  thÇu      trängãibao  gåm   c¶   ,nguyªn liËux©y  vËtt      dùng;sè îng,gi¸trÞvËtt    l        ,nguyªn liÖu nhËp      khÈu    tõ níc ngoµi,sè îng,gi¸trÞ vËt t      l         , nguyªn  liÖu mua     tõ thÞ  êng    tr néi ®Þa  ViÖt  Nam.  Trêng        hîp c¸c hîp ®ång  ký  ®∙  kh«ng      l        ,nguyªn ghirâ sè îng,gi¸trÞ vËt t    liÖu th× nhµ      thÇu  ph¶iký      hîp ®ång    bæ sung    x¸c®Þnh    l        , râ sè îng gi¸trÞvËt t  nguyªn liÖu x©y      dùng. ­ Tê    khaivËt t     ,nguyªn liÖu xuÊtkhÈu    tr       tõthÞ  êng    néi®Þa vµo  khu chÕ  xuÊthoÆc     doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊtcã      x¸cnhËn ®ãng dÊu cña    h¶iquan. ­ PhiÕu    xuÊt kho    kiªm  vËn  chuyÓn    cã      l        , néibé  ghirâ sè îng,gi¸trÞ vËt t  nguyªn liÖu xuÊt tõthÞ  êng            tr néi®Þa  vµo khu chÕ  xuÊt hoÆc     doanh  nghiÖp  chÕ xuÊt®Ó     x©y  dùng c«ng tr×nh cho    doanh nghiÖp  chÕ  xuÊt. * DÞch  x©y  vô  dùng, bao    gåm  dÞch  t vÊn, thiÕtkÕ,  vô       l¾p  Æt  ® trang  thiÕtbÞ,      thic«ng x©y dùng  c«ng tr×nh.. cung    . cÊp cho doanh nghiÖp chÕ  xuÊtlµ®èi t        îng kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT. 2.3  Hµng ho¸,dÞch  ® îc doanh    vô    nghiÖp chÕ  xuÊt    tiªudïng  mua   vµ  trong thjtr     êng    néi®Þa   x¨ng  nh  dÇu, thùc phÈm,        thuªphßng   ë, kh¸ch s¹n,héi       tr êng,..lµ®èi t        îng chÞu  . thuÕ GTGT. 2.3 Hµng      ho¸,dÞch  cung  vô  cÊp cho  nhu  cÇu    tiªudïng c¸nh©n      cña ngêi   lao ®éng    lµm viÖc cho  doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt (kh«ng    phô thuéc vµo    doanh  nghiÖp hay    c¸ nh©n  hîp ®ång)    ký    nh:cho    thuªnhµ    ë, dÞch  ¨n uèng,®iÖn  vô      tho¹iFax...    îng chÞu    ,   ®èi t   lµ thuÕ GTGT. 3.Ho¸    ®¬n    b¸n hµng    ho¸,dÞch  cho  vô  doanh  nghiÖp  chÕ  xuÊt. Khi b¸n hµng  ho¸ cho doanh  nghiÖp chÕ  xuÊt, ®¬n   b¸n    vÞ  hµng  sö  dông    ho¸ ®¬n  GTGT   nÕu  ®ñ  s¬,chøng    vµ  cã  hå    tõ minh  chøng    lµhµng thùc  tÕ  xuÊt  ®∙  khÈu  quy ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 34/1999/TT­ BTC   híng  vµ  dÉn    t¹i C«ng    v¨n nµy    îc¸p dông  th× ®     thuÕ  suÊtthuÕ    GTGT    lµ0%. §èi víic¸c dÞch  kh«ng        vô  chÞu  thuÕ GTGT   cung  cÊp cho    c¸c doanh  nghiÖp chÕ   xuÊt,®¬n  cung    vÞ  cÊp  dông  sö  ho¸ ®¬n  b¸n hµng (kh«ng cã  thuÕ GTGT)  hoÆc     ho¸ ®¬n  GTGT  kh«ng   (g¹chchÐo) phÇn  ghi      thuÕ GTGT.  §¬n  cung  vÞ  cÊp dÞch  kh«ng  îc khÊu    vô  ®   trõhoÆc  hoµn  thuÕ GTGT  ®Çu   vµo cña  hµng  ho¸ dÞch  dïng  vô  cho s¶n xuÊt kinh doanh  dÞch  kh«ng  vô  chÞu thuÕ  GTGT. Th«ng   34/1999/TT­ t sè  BTC   hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ 16/4/1999.V×    vËy  trong thêigian tõ 1/1/1999 ®Õn             15/4/1999,tr   êng    hîp doanh  nghiÖp  chÕ xuÊt   ®∙ thanh  to¸n thuÕ    GTGT     khi mua  hµng  ho¸, dÞch  kh«ng    vô  chÞu  thuÕ  GTGT   hoÆc   îc ¸p  ®   dông  thuÕ  suÊt thuÕ GTGT       lµ 0% theo  quy  ®Þnh   i t¹  Th«ng   34/1999/TT­ t sè  BTC   híng  vµ  dÉn  i t¹ V¨n b¶n  nµy, th×    doanh  nghiÖp  sÏ® îchoµn    thuÕ      l¹ sè  i GTGT     khithùc xuÊtkhÈu      s¶n phÈm.  Thñ    hå  tôcvµ  s¬ 
  3. 3 ®Ò   nghÞ  hoµn  thuÕ  thùc hiÖn    theo híng dÉn        ®èi víihµng    ho¸ xuÊt khÈu    quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   89/1998/TT­ i tsè  BTC   ngµy 27/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé     
Đồng bộ tài khoản