Công văn 39/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
2
download

Công văn 39/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 39/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư phương tiện vận tải hành khách đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 39/TCT/NV6 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA c«ng v¨n c ña bé  tµi h Ý n h   æ n g  côc   c ­ t thu Õ  sè 39 tct/nv6  n g µ y 03 th¸ng 01 n¨ m   2003 v Ò  viÖc     ® Ç u  t ® èi víi u ®∙i   dù   ¸n ® Ç u  t p h ¬ n g  tiÖn v Ë n  t¶i µ n h  kh¸ch  ên g  bé  h ® KÝnh   göi:Côc    thuÕ  tØnh  Long  An Tr¶    lêiC«ng    1094/CT­   v¨n sè  NV ngµy 5/12/2002  cña  Côc  thuÕ  viÖc  vÒ  víng m ¾c   u      vÒ  ®∙i®Çu  ,  t Tæng  côc thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo quy  ®Þnh   i§iÓm   môc   ,danh  t¹  5,  II  môc     A ban  hµnh  kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  35/2002/N§­   sè  CP ngµy  29/3/2002  cña  ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  söa  ®æi,    bæ sung  phô    lôc ban hµnh  kÌm theo  NghÞ   ®Þnh   51/1999/N§­   sè  CP ngµy 8/7/1999  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt KK§TTN       th×: nh÷ng  ¸n ®Çu    dù    tph¬ng tiÖn vËn      t¶ihµnh  kh¸ch ® êng  b»ng  «        bé  xe  t«tõ17  chç  ngåitrëlªnthuéc ®èi t   îcxÐt miÔn, gi¶m           îng ®       thuÕ. Trêng  nh÷ng  c¸ thÓ  hîp  hé    ®ang  kinh doanh    vËn   t¶inÕu  ®Çu    cã  t ph­ ¬ng tiÖn  vËn      t« tõ 17  t¶imíi(«      chç  ngåitrëlªn)vµ        thùc hiÖn    nghiªm  chØnh  chÕ  kÕ  ®é  to¸n,hãa   ®¬n, chøng      tõ,thùc hiÖn    vËn  chuyÓn  hµnh kh¸ch ® êng    bé    t¹ ®Þa  i bµn  thuéc danh    môc  ban  B  hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  35/2002/ sè  N§­CP   nªu    ®∙  îcUBND   trªnvµ  ®   cÊp giÊy  chøng  nhËn  ®∙i®Çu    thuéc u    tth×    ®èi îng  îc xÐt  t ®   miÔn,  gi¶m thuÕ cho phÇn  doanh   thu,thu  nhËp  ® îc tõ cã      ho¹t®éng    vËn   t¶ihµnh  kh¸ch b»ng ph¬ng  tiÖn    míi ®Çu    i t t¹ ®Þa  bµn  thuéc   danh  môc   B nªu   trªntheo  h×nh thøc ®Çu    më   t réng  quy  ®Þnh   i§iÒu  t¹  23  NghÞ   ®Þnh   51/1999/N§­ sè  CP. Nh÷ng  ho¹t ®éng    vËn   t¶ib»ng  c¸c ph¬ng  tiÖn kh¸c,vËn    i       t¶i   ®Þa  t¹ c¸c bµn kh¸cph¶ih¹ch to¸nriªngvµ            vÉn  ph¶ikª khai       nép thuÕ  theo quy    ®Þnh. Tæng  côc  thuÕ        tr¶lêi®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản