Công văn 3972/BKH/CN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 3972/BKH/CN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3972/BKH/CN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nhập khẩu vật tư trong nước chưa sản xuất được của dự án nhà máy xi măng Tam điệp Ninh bình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3972/BKH/CN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t S è  3972 B K H/ C N   n g µ y  15 th¸ng 6 n¨ m  2001 v Ò   Ö c n h Ë p  kh È u  v Ë t t  vi trong n íc ch a s¶ n xu Ê t ® îc c ñ a d ù  ¸n  n h µ   ¸ y  xi m ¨ n g  Ta m  ® i Ö p   m Ninh B × n h   Ý nh   öi:­Tæng   ôc  K g    c H¶i quan     é   µi chÝnh ­B T   Ngµy  16/5/2001,C«ng        ty xi m¨ng Ninh  ×nh  ã  B c C«ng  v¨n  è  s 212/KH­ CTXM     Þ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     Ën  ®Ò ngh B K ho v§ tx¸c nh danh  ôc  Ët tnhËp  Èu   m v    kh trong níc cha     s¶n  Êt cho  ù  nhµ  xu   d ¸n  m¸y    xi m¨ng Tam   iÖp    ® ­ Ninh  ×nh.  B Sau    khinghiªncøu  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ã    Õn      B K ho   § tc ý ki nh sau: ­  µ   Çu  Nh th F.L  Smidth  ö  ông  Ö   èng    Èn  µ  ý  Öu  ña  sd h th tiªuchu v k hi c DIN; BS;      JIS;ASTM     ÕtkÕ;  Õ   ¹o thiÕtbÞ;  ùa chän  Ët liÖu;gi¸m  ®Ó thi   ch t     l  v    ®Þnh   µ  ö  v th nghiÖ m.    Ëy, vËt   sö  ông    ©y  ùng  Do v   t d ®Ó x d hoÆc   Õ   ¹o ch t   thiÕtbÞ    ph¶i®¸p    øng  theo nh÷ng    Èn    tiªuchu trªn. ­ Trong    danh  ôc  ÷ng  m nh s¶n  È m   Ðp  ph th trong níc s¶n  Êt ® îc vµ  ∙     xu     ® hîp chuÈn    theo    Èn  èc  Õ  tiªuchu qu t (GOST,  ASTM,    JIS,AS,  BS)  × kh«ng  ã  th   c lo¹ thÐp      i nh trong danh  ôc  Ët tcÇn  Ëp  Èu  ©y  ùng  µ  Õ   ¹ot¹ chç    m v    nh kh x d v ch t   i   thiÕtbÞ      Èn.   phitiªuchu C¨n cø vµo Quy Õt ®Þnh  sè  230/2000/Q§­ BKH  ngµy 04/5/2000 vµ  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 227/2001/Q§­ BKH   µy  ng 17/5/2001  Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu  do  K ho   § t ban  µnh  Ìm  h k theo danh  ôc    ñng  ¹ thÐp    m c¸cch lo i   trong níc®∙      s¶n  Êtvµ  îc xu   ®   hîp  Èn  chu theo    Èn  èc  Õ  ×  tiªuchu qu t th danh  ôc  ÷ng  Ët t do  µ  Çu  m nh v     nh th F.L.Smidthcung  Êp    c cho  ù     ã  ý  hiÖu    Èn  Êtl ng nh  D ¸n c k m∙  tiªuchu ch  î   C«ng    ty xim¨ng    Ninh  ×nh  ∙    ×nh t¹ C«ng    ãitrªnlµnh÷ng  ñng  ¹  Ët t B ® gi¶itr   i   v¨n n       ch lo i     v trongníccha     s¶n  Êt® îc(kÌm  xu     theo phô  ôc).   l V Ëy, ®Ò   Þ  ý  é   µ    ngh qu B v Tæng   ôc  c th«ng  b¸o  cho    n  Þ  Çn  ö  c¸c ®¬ v c s dông danh m ôc, ®Ó  tiÖn trong ®iÒu  hµnh vµ  tr¸nh ¸ch t¾c cho doanh  nghiÖp.
  2. 2 D a n h  m ô c  v Ë t t n h Ë p  kh È u  x © y   ù n g  v µ   h Õ  t¹o  d c thi Õt b Þ  t¹i h ç  d ù  ¸n   c n h µ   ¸ y  xi m ¨ n g  Ta m  §i Ö p m (KÌm  theo C«ng    è    v¨n s 3972  BKH/CN,  µy  th¸ng6  ng 15    n¨m  2001) Chñng  ¹ vµ  Ëtt lo i v     Theo  îp ®ång  ∙  ý  è  TECH­XMNB   h  ® k s 03  FLS/T Quy  c¸ch TiªuchuÈn  ü  Ët   k thu ThÐp  ×nh  h H HEM  100   ­1000  m m S275JR, S285JR   ThÐp  ×nh  h H HEA  100  ­1000  m m      nt­     ­ ThÐp  ×nh  h H HEB  100  ­1000  m m      nt­     ­ ThÐp  ×nh  h I IPE 100  ­1000  m m      nt­     ­ ThÐp  ×nh  h T 50x50x6­ 200x200x21       nt­     ­ mm ThÐp  ×nh  h U UNP   ­800  m 80   m      nt­     ­ ThÐp  ãc g 50x50x5­ 200x200x20       nt­     ­ mm ThÐp  ãc g 60x40x5­   200x100x20       nt­     ­ mm ThÐp  Ñt d 45x6­300x20  mm      nt­     ­ ThÐp  thanh tiÕt Ön  20x20­80x80  m  di   m      nt­     ­ vu«ng  ch÷  nhËt, lôc  l¨ng,b¸tgi¸c    ThÐp  Êm t 3   m m ­80       nt­     ­ ThÐp  Êm t §é  Òn  èn  b u 275  N/mm2 S275­ 43B/C φ  ThÐp  ng  µn èh   4,0 ­323,9 x10 St52,0 42,4 x       ThÐp  Êm  Ϋ t k  Chequr plate6       ­8mm S235JR ThÐp    c¸n s«i §é  Òn  èn  b u 275  N/mm2 S275­ 43B/C,   S355­ 50C ThÐp  nh  ìnhÑ ®Þ c  30x30x30x3   ­ CR320    (ISO­449) 80x100x8x5 ThÐp  èng h×nh vu«ng  30x30x3   ­160x120x6,3 S275   ­43B/C vµ  ×nh  ÷  Ët h ch nh φ  ThÐp  ng  îp kim è h    10 S235   ­40A 42,4 x       4,0 ­323,9 x  φ  ­100mm ThÐp  ng  èi èn St 52,0 30   èng  Õt  Êu kc §é  Òn  èn  b u 235  N/mm2 S275   ­43B/C Bu l«ng neo   §é  Òn  èn  b u 355  N/mm2 S355   ­50C Que  µn  h C¸c  ¹ lo i OK  46,16,OK53,05   C¸p  ù   d øng  ùc vµ  ô  C¸c  ¹ l   ph lo i BS  5896  :1980 kiÖn φ  ThÐp  trßn S235JR, S355JR    10,0 ­160,0   
Đồng bộ tài khoản