Công văn 4023/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 4023/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4023/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4023/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4023/VPCP-KTTH V/v triển khai ý kiến chỉ đạo Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách liên quan đến môi trường đầu tư và quản lý đất trồng lúa nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: 1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan tổ chức rà soát lại các cơ chế, chính sách hiện hành liên quan đến môi trường đầu tư, báo cáo Chính phủ kết quả trong tháng 8 năm 2007. Trong đó đề xuất kiến nghị cụ thể về việc sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện hành để bảo đảm môi trường đầu tư của nước ta có tính cạnh tranh cao so với khu vực và thế giới. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ soạn thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đất trồng lúa nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2007. Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: TH, NN, QHQT, CN; - Lưu: VT, KTTH (3b), Nguyện (23b).
Đồng bộ tài khoản