Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp về việc đính chính văn bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 41/TP-ĐKGDBĐ của Bộ Tư pháp

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA  C«ng v¨n  cña Bé T ph¸pSè 41/TP­DKGDBD ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2003  vÒ viÖc ®Ýnh chÝnh v¨n b¶n        KÝnh göi: ­ VPTW §¶ng ­ VP Quèc héi ­ VP Chñ tÞch níc ­ Tßa ¸n nh©n d©n tèi cao ­ ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao  ­ C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ ­ C¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ ­ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW ­ C¸c Së Tµi nguyªn vµ M«i trêng ­ C«ng b¸o Do s¬  xuÊt trong kh©u  ®¸nh m¸y, nªn trong mÉu sè  15   (Hîp  ®ång b¶o l∙nh b»ng gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi   s¶n g¾n liÒn víi ®Êt) ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch   sè 03/2003/TTLT/BTP­BTNMT ngµy 4/7/2003 gi÷a Bé T ph¸p vµ   Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng híng dÉn vÒ  tr×nh tù, thñ  tôc   ®¨ng ký  vµ  cung cÊp th«ng tin vÒ  thÕ  chÊp, b¶o l∙nh b»ng   quyÒn   sö   dông   ®Êt,   tµi   s¶n   g¾n   liÒn   víi   ®Êt   cã   mét   sè   ®iÓm   ®∙   in   kh«ng   chÝnh   x¸c,   nay   xin   ®Ýnh   chÝnh   l¹i   nh  sau: 1. T¹i mÉu sè  15 ban hµnh kÌm theo Th«ng t liªn tÞch  sè 03/2003/TTLT/BTP­BTNMT (Hîp ®ång b¶o l∙nh b»ng gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt),  ®iÓm 5.1,  môc   5,   g¹ch   ®Çu   dßng   thø   hai   ®∙   in   lµ   “QuyÒn   ®îc   nhËn  tiÒn tõ bªn nhËn b¶o l∙nh quyÒn sö dông ®Êt theo hîp ®ång  vay”, nay ®Ò nghÞ bá néi dung nµy. 2. T¹i  ®iÓm 5.4,  ®Ò  nghÞ  thay c¸c côm tõ  “thÕ  chÊp”  b»ng côm tõ “b¶o l∙nh”, cô thÓ tríc in lµ: “Xö  lý  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n  ®∙ thÕ  chÊp  ®Ó  thu  håi nî theo hîp ®ång nµy: Trêng   hîp   c¸c   bªn   kh«ng   tháa   thuËn   ®îc   viÖc   xö   lý  quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n ®∙ thÕ chÊp ®Ó thu håi nî, th×   bªn nhËn thÕ  chÊp cã  quyÒn xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt.” Nay xin ®Ýnh chÝnh l¹i lµ:
  2. 2 “Xö  lý  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n  ®∙ b¶o l∙nh  ®Ó  thu  håi nî theo hîp ®ång nµy: Trêng   hîp   c¸c   bªn   kh«ng   tháa   thuËn   ®îc   viÖc   xö   lý  quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n ®∙ b¶o l∙nh ®Ó thu håi nî, th×   bªn nhËn b¶o l∙nh cã  quyÒn xö  lý  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt.” Bé  T  ph¸p xin c¸o lçi, rÊt mong  ®îc c¸c c¬  quan söa  gióp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản