Công văn 4283/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
193
lượt xem
8
download

Công văn 4283/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4283/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4283/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  1. CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA WIT NAM BQ GIAO DUC VA DAO TAO StS: 1/070 /BGDDT-KHTC Dqc Iiip — Ty do — Hph phut V/v: Bao cao nhu cau kinh phi thuc hien dieu chinh mat lucrng thi thiéu Ha Ha ngizyclt thing 5--cim 2009 n i chung doi vol can be), ding chire theo Nghi Binh so 33/2009/ND-CP Kinh giri: Cac don vi true thu'ec B0 Giao due va Dao tao nut hien Nghi dinh s6 33/2009/ND-CP ngay 06/4/2009 cita Chinh phii va ThOng to so 87/2009/TT-BTC ngay 29/4/2009 ctia BO Mi chink ve viec Huang din xac dinh nhu eau, ngu6n va phuang thic chi thuc hien dieu chinh mire luang t6i thieu chung dOi vai can b0, cong chisc, vien chic nam 2009. De co co sa tong hop bdo cao nhu eau, nguen kinh phi thuc hien Nghi dinh so 33/2009/ND-CP gii BO Tai chinh, BO Giao due va Dao tao de nghi this truing cac don vi true thuOc BO bao cao nhu eau, nguen kinh phi thuc hien Nghi dinh so 33/2009/ND-CP nhu sau: I. Xac dinh nhu eau, nguen kinh phi thuc hien dieu chinh mac lining .vn toi thieu chung am ietn xmat dinhthen diem kinhcao • 1. Ve xac dirt nhu cau kink phi V sO thuc a ac tai nhu eau bdo phi uatva khOng vugt qua tOng so bien the dugc 1.1. Tang se can b0, cOng chic, vien chic (s0 co mat tai thin diem L thuc hie'n Nghi dinh so 33/2009/ND-CP la co w.(hoac phe duyet) nam 2009. wwhien the tang them trong nam 2009 so vai so Men the tai thin 01/5/2009) cap ce than' quyen giao D6i vai s6 diem bao cao (neu co), neu trong prim vi tOng mire bien the &roc cap co tham quyen ,giao (hoac phe' duyet) thi nhu cau kinh phi tang them thuc hien Nghi dinh sO 33/2009/ND-CP cua s6 bien che nay duce tOng hop bdo ca p de BO TM chinh xem xet giai quyet hoac tong hop vao nhu cau kinh phi thuc hien dieu chinh tien lucrng nam sau. D6i vai s6 bien the wort so vai tang s6 bién the duce cap co tham quyes giao (hoac phe duyet) thi nhu eau kinh phi thuc hien Nghi dinh 33/2009/ND-CP cua s6 bien the nay do co quan, don vi tkr dam bao tit cac nguOn kinh phi theo quy dinh cua phap luat; kh8ng tong hop vao bao cao nhu cau kinh phi thuc hien Nghi dinh sO 33/2009/ND-CP. 1.2. Nhu eau kinh phi thuc hien Nghi dinh s6 33/2009/ND-CP ducic xac dinh can dr vao' mac lining co ban theo ngach, bac, chic vv.; phu cap lining theo the do quy dinh (khOng Ice tien lining lam viec vac ban dem, lam themsia va cac khodn phu cap bang so tien tuy@ d60, cac Ichoan dOng g6p theo the dO (bao hiem xa NM, bao hiem y te, kinh phi ceng down) va mire fien luting tai
  2. thiau chung tang them quy dinh taiNghi dinh so 33/2009/ND-CP so vei Nghi dinh 166/2007/ND-CP theo so bien the co mat theo quy dinh flan ten. , 1.3. Tian luang tang them do diau chinh luang -raj thiau chung vari so lao den& khOng thuOc dien giao chi tiau bién the dm don vi (khOng tong hop vac nhu cau kinh phi thuc hien diau chinh mire luang tOi thién chung dcm vi). 2. Va xac dinh nguan de dam bao nhu cau kinh phi Sir dung tai thiau 40% 56 thu dugc de lai theo the dO nam 2009 (phan con lai sau khi dam ban nhu cau kinh phi thuc hien Nghi dinh 101/2008/ND-CP Va Quyat dinh s6 169/2008/QD-TTg trong nam 2009). Nguan thu tir 40% de lai theo the dO (bao gam: nguan thu tit hoc phi, le phi chinh qui, nguOn thu tir dao tao khOng chinh quy, lien ket, nguan thu su nghiep Ichac.... sau khi trir chi phi). Sir dung nguan tiet kiem 10% chi thuOng xuyen (tir cac ngu'en kinh phi duac du toan giao tong nam) Cac nguatth\rc hien cai each tin Krung tang them trong tam 2008 chua .vn sir dung hat chuyen sang nam 2009 (neu co). am II. Cic luau bien kém theo: ietn atV Bieu 1: Bdo cdo nhu cau kinh phi . .Lu Biau 2: Bao cdo tong hop nguan kink phi. ww Bao ca.° cua cac don vi true thut)c giri ve Bo Gião duetong Dao tao (V I? w Ka hoach — TM chinh) cham nhat truac ngay 15/06/2009 de tong hgp bdo can Lanh dao BO va BO Tai chinh. DOi vOi cac don vi IchOng ,giri bdo cao thad gian theo qui dinh neu ten se IchOng dugc b8 sung ngu8n kinh phi tang them tam 2009. Trong ,qua trinh thut hien, neu co vuOng mac cac dun vi kip thäi thong tin y e Vu Ka hoach - TM chinh (xin lien N yeti d/c Nguyen Thi Huy so dien thoai 04-36230746).!. TL BO TRITONG VU TRU'ONG VU ICE HOACH TAI CHINH No'i Orin: - Nhu van; a TTTr Banh Tien Long ( b/c); - TT Phain Vu Luan ( a b/c); Luu VT, VICHTC.
  3. Min s6 1 I30 Ciao duc vd Da° tao Don vi: RAO CAO NHU CAC KINH PHf MCC HIEN NGHI DINH 33/2009/ND-CP NAM 2009 Don 14: Trieu eking TONG SO Qua hang, phy cap vi uric khan dang gap thing 5/2009 thin quy dinh to Nghl. (WI Qua Wong, Fay cap va cic khoin Om; gap thing 5/2009 then quy Binh tni Nghi dish 166/2007/ND-CP 33/2009/ND-CP Boo gam: Boo gthn: .v4n Cic loci phy cl (chi ti gt tang loth phi. cap) Cic loaf play cap (chi tiel tang lc* phy cfp) S Bien che" nam 20,09 dupe cap Tang s6 Nhu clu kink Nhu can kink( NOIDUNG T ken chE c6 phi tifn Wong Inge hian Ned eh am T dea co thin guy& Cic khoin clang tang them 1 Cic khan 33/2009/ND-CP giao ietn ha Phe 01/5/2009 Tang s6 Mac Wong bin hi& xi hoi, thing long bin hiini nam 2009 Mac Wong nag duyat xi h0i, WO bin hi& y t6, thee ng 4c h, then ng auh. Phu cap Phtt uatV bac, chac vu hidin y If, kith bac, than vu kith/ alit cang phu cep thim phy cep Phu cap PhU dip ph( Gang dart , them im phu cap Phi, cap Phu cap Phu can doin than • ttac hal vu (Ili khu Wu ohm W dec hai uu dai khu chirc vu w.L wan vuot khung khung w w 2 A B 1 3=4+5+6 4 6 5 8 9 7=8+9+10 10 1=7-3 12=11x8thittg Ghi chü: Then co sO Idng hop sd lieu don vl &to ccio Tang qu9 luting I [hang dm don vi thee mar long t6i filial] 540 nghin (Ong ( trong chi tieu bien chA fluor giao) IA: Mau clang Tang qu9 hong I (hang dm don vi theo mirc hong tOi thiiu 650 nghin clang ( tong chi heti lien the duqc giao) la: trieu dog Thu truing don vi He se) Wrong binh quan dm can be Ong chine dm don vi (K9 ten, dOng au)
  4. BO Gi g() due vA DA° tao Bleu sip. 2 Dcm vi: BAO CAO TONG HOP NGUON KINH PHI MIX HISN NGHI DINH 33/2009/ND-CP NAM 2009 Don vi: Trieu ang TONG SO .vn am Ngudn de thuc hien Lien lacing tang them ndm ietn Nguen de thuc hien tien lacing tang them Tram 2009 2009 chtra sir dung hit uatV S Nhu cdulcinh phi thuc NQI DUNG T S6 di righi w.L hien Nghl ish d T Nguen nit kiem 40% se thu de Nguen nit iciem b6 sung d6 33/2009/ND-CP tarn w 40% s6 thu de 10% chi thtitmg w dare 1011 Tdng s6 Tang s6 ldi then chi 10% chi thuting 2009 lai then chi de xuyen chtra sir de xuyen dung hit 1 3 4 5=1-2 6=2-1 7 8 2=3+4 B A TONG SO ngdy thang ndm Thu truling don vi (K9 ten, dOng dgu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản