Công văn 4326/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 4326/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4326/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc xét giảm thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Điều 28 Luật thuế GTGT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4326/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ  sè 4326 T C T/ C S  n g µ y 29 th¸ng 10 n¨ m  2001 v Ò   viÖc x Ðt gi¶ m  thu Õ  G T G T  p h ¶i né p  theo  §iÒu  28  u Ët thu Õ  G T G T L KÝnh    göi:Côc  thuÕ  tØnh  Nam   §Þnh Tr¶    lêiC«ng v¨n  1704  sè  CT/NV ngµy 02/10/2001 cña Côc thuÕ tØnh  Nam   §Þnh  viÖc  vÒ  gi¶m thuÕ  GTGT   theo §iÒu  LuËt thuÕ          28    Gi¸trÞgiat¨ng,   Tæng  côc ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  T¹i ®iÓm  1  Môc  II PhÇn  H  Th«ng  t sè  122/2000/TT­   BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh    Bé    (¸p dông    tõ ngµy  01/01/2001)quy    ®Þnh:    "§èi víi  nh÷ng  së  c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ GTGT   theo ph­ ¬ng  ph¸p khÊu    trõtrong nh÷ng    n¨m ®Çu     ¸p dông thuÕ GTGT     lçdo  mµ bÞ    sè  thuÕ  GTGT   ph¶inép      lính¬n  thuÕ  sè  tÝnh theo møc  thuÕ doanh    íc®©y  thu tr   th× ® îcxÐt gi¶m        thuÕ GTGT  ph¶inép".   Theo quy  ®Þnh  trªn,   së    c¬  s¶n  c¸c xuÊt kinh doanh  lçnhng  thuÕ      bÞ    sè  GTGT  ph¶inép    nhá h¬n  thuÕ  sè  tÝnh theo møc  thuÕ doanh    íc®©y  thu tr   do  sè thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îckhÊu      ®   trõlín(trong ®ã  sè    c¶  thuÕ  GTGT   cña    tµi s¶n  ®Þnh  cè  ®Çu    mua   t vµ  s¾m)  kh«ng  îc xÐt  th×  ®   gi¶m thuÕ GTGT   ph¶i   nép. Tæng  côc  ThuÕ   th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
Đồng bộ tài khoản