Công văn 438/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 438/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 438/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trúng thưởng xổ số, đại lý xổ số

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 438/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C THU ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- ------------------- S : 438/TCT-TNCN Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 V/v chính sách thu thu nh p cá nhân ñ i v i cá nhân trúng thư ng x s , ñ i lý x s . Kính g i: C c thu t nh ð ng Tháp V a qua, T ng c c Thu nh n ñư c công văn c a C c thu t nh ð ng Tháp ph n ánh vư ng m c chính sách thu ñ i v i kho n thu nh p c a cá nhân trúng thư ng x s và ñ i lý x s . V v n ñ này, T ng c c Thu có ý ki n như sau: 1. Thu TNCN ñ i v i trúng thư ng x s . T i ñi m 6.1, m c II Ph n B Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p cá nhân quy ñ nh: “Thu nh p tính thu t trúng thư ng là ph n giá tr gi i thư ng vư t trên 10 tri u ñ ng mà ñ i tư ng n p thu nh n ñư c theo t ng l n trúng thư ng không am .vn ph thu c vào s l n nh n ti n thư ng....ð i v i trúng thư ng x s là toàn b giá tr ti n thư ng vư t trên 10 tri u ñ ng nh n ñư c trong m t ñ t quay thư ng chưa tr b t c m t kho n chi phí ietn nào”. atV T i ñi m 1.2.5, m c II Ph n D Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài .Lu chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p cá nhân quy ñ nh: “T ch c tr ti n thư ng cho cá nhân trúng thư ng w ww có trách nhi m kh u tr thu thu nh p cá nhân trư c khi tr thư ng cho cá nhân trúng thư ng. Căn c xác ñ nh s thu kh u tr là ph n giá tr vư t trên 10 tri u ñ ng nhân (x) v i thu su t 10%”. Như v y, trư ng h p ngư i nh n ti n thư ng trúng gi i ñ c bi t là 125 tri u ñ ng trên 02 t vé s trong m t ñ t quay thư ng s có t ng s ti n trúng thư ng là 250 tri u ñ ng thì thu nh p tính thu là giá tr gi i thư ng vư t trên 10 tri u ñ ng mà cá nhân nh n ñư c (240 tri u ñ ng). Trư ng h p cá nhân chia ra 2 l n nh n ti n thư ng thì ch ñư c tr 10 tri u ñ ng cho l n nh n ti n thư ng ñ u tiên. 2. C p mã s thu TNCN. T i ñi m 1 m c I Ph n D Thông tư s 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh s 100/2008/Nð-CP ngày 08/9/2008 c a Chính ph quy ñ nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p cá nhân quy ñ nh: “các ñ i tư ng nêu t i ñi m 1.1 và ñi m 1.2 nêu trên n u ñã ñăng ký thu và ñư c c p mã s thu thì không ph i ñăng ký m i. Mã s thu ñã c p ñư c ti p t c s d ng trong vi c th c hi n nghĩa v thu thu nh p cá nhân. Cá nhân có nhi u kho n thu nh p ch u thu thu nh p cá nhân thì ch ñăng ký thu m t l n. Mã s thu ñư c s d ng chung ñ khai thu ñ i v i t t c các kho n thu nh p.” Căn c vào quy ñ nh trên ñây, thì m i cá nhân ch có m t mã s thu duy nh t và s d ng kê khai cho t t c các kho n thu nh p. 3. V th t c xác nh n ngư i ph thu c ph i nuôi dư ng và kh u tr thu ñ i v i ñ i lý x s . Hi n nay, T ng c c Thu ñang trình B Tài chính v hư ng d n th t c xác nh n ngư i ph thu c ph i nuôi dư ng và kh u tr thu ñ i v i ñ i lý x s trong ñó có nh ng n i dung vư ng m c mà C c thu ñã nêu. T ng c c Thu tr l i ñ C c Thu t nh ð ng Tháp ñư c bi t và th c hi n./.
  2. Ni nh n: KT. T NG C C TRƯ NG - Như trên; PHÓ T NG C C TRƯ NG - C c thu các t nh, thành ph tr c thu c TW; - V Pháp ch ; - Ban PC, TT-Tð; - Lưu: VT, TNCN Hi n Lê H ng H i am .vn atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản