Công văn 4397/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
1
download

Công văn 4397/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4397/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thanh khoản hàng sản xuất xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4397/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- ------------------ Số: 4397/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2009 V/v: vướng mắc thanh khoản hàng SXXK Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương. Trả lời công văn số 1192/HQBD-NV ngày 29/05/2009 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc trong việc thanh khoản, hoàn thuế hàng là nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Perstima Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ tiết 2 điểm IV mục 2 Phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2005 của Tổng cục Hải quan; Điều 33, Điều 34 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, thì: + Việc đăng ký, điều chỉnh định mức phải được thực hiện tại Chi Cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư. + Đối với trường hợp xuất khẩu sản phẩm khác cửa khẩu nhập khẩu nguyên liệu, doanh nghiệp phải có văn bản thông báo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu. Theo trình bày của Cục Hải quan Bình Dương, trường hợp của Công ty TNHH Perstima Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu không đáp ứng các quy định trên nên không đủ điều kiện thanh khoản, hoàn thuế. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện. Nơi nhận: TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK - Lưu VT, KTTT (3b). PHÓ VỤ TRƯỞNG Lưu Mạnh Tưởng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản