Công văn 449/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
4
download

Công văn 449/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 449/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung chế độ phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 449/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi sè 449/L§TBXH-TL ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2003 vÒ viÖc bæ sung chÕ ®é phô cÊp khu vùc vµ phô cÊp ®Æc biÖt KÝnh göi: Bé Quèc phßng Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 4478/BQP ngµy 12/12/2002 cña Bé Quèc phßng vÒ viÖc ghi t¹i trÝch yÕu, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè 1272 TC/CSTC ngµy 12/2/2003; Uû ban D©n téc t¹i c«ng v¨n sè 56/UBDT- TCCB ngµy 22/01/2003, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi cã ý kiÕn nh sau: 1/ Tho¶ thuËn ¸p dông chÕ ®é phô cÊp khu vùc møc 0,3 tÝnh trªn møc l¬ng tèi thiÓu vµ phô cÊp ®Æc biÖt møc 30% tÝnh trªn tiÒn l ¬ng cÊp hµm, hoÆc phô cÊp qu©n hµm, tiÒn l¬ng theo ng¹ch, bËc, tiÒn l¬ng chøc vô ®èi víi c¸n bé, c«ng nh©n, viªn chøc lµm viÖc t¹i ®¶o Hßn H¶i thuéc tØnh B×nh ThuËn. 2/ Thêi gian hëng c¸c chÕ ®é phô cÊp nãi trªn tõ ngµy 01/3/2003. §èi tîng vµ c¸ch tÝnh tr¶ chÕ ®é phô cÊp khu vùc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2001/TTLT-BL§TBXH-BTC-UBDTMN ngµy 18/01/2001 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói h íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc; chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 02/LB-TT ngµy 25/01/1994 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi -Tµi chÝnh h- íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt. Trong thêi gian ¸p dông chÕ ®é phô cÊp nãi trªn, nÕu Nhµ níc thay ®æi chÕ ®é phô cÊp th× ¸p dông theo qui ®Þnh míi. §Ò nghÞ Bé Quèc phßng chØ ®¹o, híng dÉn thùc hiÖn theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản