Công văn 45/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
109
lượt xem
15
download

Công văn 45/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 45/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 45/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 45/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2009 V/v: Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 037-09/CV-HC ngày 18/02/2009 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết bị thi công làm việc trong một ca. Các khoản mục chi phí được tính vào giá ca máy bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy và chi phí khác của máy. Chi phí nhiên liệu do Công ty cung cấp cho phương tiện đi thuê được tính vào chi phí trực tiếp trong cơ cấu dự toán. Giá thuê máy do hai bên thoả thuận theo nguyên tắc bên cho thuê chào giá, bên đi thuê xem xét quyết định. Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Nam tổ chức thực hiện theo quy định./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG - Lưu VP , Vụ KTXD, TH.a8. Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản