Công văn 456/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
109
lượt xem
4
download

Công văn 456/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 456/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn trả lương làm thêm giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 456/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 456/L§TBXH-TL ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn tr¶ l¬ng lµm thªm giê KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thµnh phè Hå ChÝ Minh Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®îc biÕt, võa qua B¸o Tuæi trÎ thµnh phè Hå ChÝ Minh cã ®¨ng tin vÒ chÕ ®é tr¶ l¬ng lµm thªm giê ®èi víi nh©n viªn b¶o vÖ lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp theo néi dung C«ng v¨n sè 4299/L§TBXH-TL ngµy 14/12/1999 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi. §Ó b¶o ®¶m viÖc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n íc, Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn nh sau: 1. Tríc ngµy 01/01/2003, viÖc tr¶ l¬ng lµm thªm giê ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i cña NghÞ ®Þnh sè 197/CP cña ChÝnh phñ, Th«ng t sè 10/L§TBXH-TL ngµy 19/4/1995 vµ Th«ng t sè 11/L§TBXH-TT ngµy 03/5/1995 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 2. Tõ ngµy 01/01/2003 trë ®i, viÖc tr¶ l¬ng lµm thªm giê ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31/12/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l¬ng. HiÖn nay Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®ang khÈn tr¬ng hoµn chØnh ®Ó ban hµnh Th«ng t híng dÉn thùc hiÖn. Trong khi cha cã Th«ng t híng dÉn, ®èi tîng ®îc tr¶ l¬ng lµm thªm giê t¹m thêi thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i 2 Th«ng t nãi trªn. §Ò nghÞ Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi thµnh phè Hå ChÝ Minh chØ ®¹o, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản