Công văn 4560/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 4560/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4560/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc đặt tên doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4560/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4560/VPCP-ĐMDN V/v đặt tên doanh nghiệp Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5466/BKH-PTDN ngày 01 tháng 8 năm 2007 về việc đặt tên tổng công ty cổ phần, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các doanh nghiệp đặt tên doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành; có thể dùng cụm từ "Tổng công ty" làm 1 thành tố của tên riêng, còn loại hình công ty vẫn là công ty cổ phần (ví dụ: Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - CTCP). Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTT: Nguyễn Sinh Hùng, (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ; Phạm Viết Muôn các Vụ: TH, KTTH; - Lưu: VT, ĐMDN (3b). 17
Đồng bộ tài khoản