Công văn 4617/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
4
download

Công văn 4617/TC/ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4617/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ tạm giữ chờ quyết toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4617/TC/ĐT của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 4617 TC/§T ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2005 vÒ viÖc b·i bá t¹m gi÷ chê quyÕt to¸n KÝnh göi: - C¸c bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, Tæng c«ng ty 91. - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 7/02/2005 cña ChÝnh phñ híng dÉn LuËt X©y dùng vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, trong khi chê híng dÉn vÒ c¬ chÕ qu¶n lý, kiÓm so¸t thanh to¸n vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t nãi chung vµ ®Ó tr¸nh víng m¾c trong thùc hiÖn kÕ ho¹ch vèn ®Çu t XDCB n¨m 2005, Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè ®iÓm liªn quan nh sau: 1. Kh«ng thùc hiÖn viÖc t¹m gi÷ chê quyÕt to¸n (5% kÕ ho¹ch thanh to¸n vèn ®Çu t) cña c¸c dù ¸n ®Çu t b»ng nguån NSNN thuéc kÕ ho¹ch n¨m 2005 (kÓ c¶ c¸c dù ¸n thuéc kÕ ho¹ch c¸c n¨m tríc ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp kÐo dµi thêi gian thùc hiÖn vµ thanh to¸n sang n¨m 2005 cha thùc hiÖn t¹m gi÷ 5% chê quyÕt to¸n). 2. NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16/12/2004 vÒ qu¶n lý chÊt l - îng c«ng tr×nh x©y dùng ®· cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 5/01/2005, v× vËy trong hå s¬ thanh to¸n c¸c biªn b¶n cã liªn quan ®Õn nghiÖm thu chÊt lîng c«ng tr×nh ®îc chñ ®Çu t lËp tõ ngµy 5/01/2005 trë ®i ®Òu ph¶i tu©n thñ ®óng phô lôc (tõ phô lôc 2 ®Õn phô lôc 9) cña NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§- CP.
Đồng bộ tài khoản