Công văn 466/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
3
download

Công văn 466/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 466/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 466/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- ----------------------- Số: 466/TCT-TNCN Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2009 V/v: Thuế TNCN đối với thu nhập từ trúng thưởng Kính gửi: - Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh - Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/VP-09 ngày 02/01/09 của Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle đề nghị hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ trúng thưởng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại điểm 6, mục II, phần B, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính thì đối với trúng thưởng từ trò chơi có thưởng, thu nhập tính thuế là toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào. Như vậy, trường hợp cá nhân trúng thưởng từ các trò chơi điện tử thì cá nhận không được trừ các khoản chi phí cá nhân đã bỏ ra để tham gia trò chơi. 2. Đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khảo sát về vướng mắc trong thực hiện khấu trừ tiền thưởng đối với các máy trò chơi điện tử mà Công ty liên doanh hữu hạn khách sạn Chains Caravelle nêu tại công văn trên và đề xuất báo cáo Tổng cục Thuế hướng dẫn, giải quyết phù hợp./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Ban PC, TTTĐ, HT; Đã ký - Lưu: VT, TNCN(3b) Lê Hồng Hải
Đồng bộ tài khoản