Công văn 4731/VPCP của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Công văn 4731/VPCP của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4731/VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế quản lý lao động, tiền lương của các Đài Trung ương và Thông tấn xã Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4731/VPCP của Văn phòng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a V¨n p h ß n g  C h Ý n h  p h ñ  S è  4731/VP C P­V X   n g µ y 08  th¸ng 10 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  ¬  c h Õ  q u ¶ n  lý  C lao  é n g,  Ò n l¬ n g  c ñ a  ® ti c¸c § µi trung ¬ n g   v µ  T h « n g   Ê n  t x∙ Vi Ö t N a m   KÝnh  öi: g  ­Bé  µichÝnh,   T  ­ Bé     Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h ­ Bé     V¨n     ho¸ ­Th«ng  tin, ­Ban      Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ, ­  b Ch ph ­§µitruyÒn  ×nh  ÖtNam,    h Vi   ­§µitiÕng  ãiViÖtNam,     n    ­Th«ng  Ên    ÖtNam     t x∙Vi   X Ðt    Þ   ña  é   µi chÝnh  ¹  ®Ò ngh c B T   ti C«ng v¨n  è  s 7657­TC/HCSN   µy  ng 14 th¸ng  n¨m  8  2001  Ò   ¬  Õ   v c ch qu¶n  ý lao  ng,  Òn ¬ng  ña  l  ®é ti l c c¸c  µi §  Trung  ng  µ  ¬ v Th«ng  Ên    ÖtNam,  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn    t x∙Vi   Th t   ph c ý ki nh sau: 1. Cho  Ðp  µiTiÕng  ãiViÖt Nam   µ    ph §  n    v Th«ng  Ên    Öt Nam   Õt  t x∙Vi   quy to¸n quü  Òn ¬ng  µ  Ën  ót trªnc¬  ë  nh    ti l v nhu b     s ®Þ møc     ng,  Òn ¬ng  lao ®é ti l theo s¶n  È m,  Þch  ô  ∙  ùc chicho  êilao ®éng  õn¨m    ph d v ® th     ng     t  1998  n     ®Õ n¨m 2000. Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichñ  ×,phèihîp víiBé   µi chÝnh,   X∙    tr        T    Bé  V¨n  ho¸  Th«ng    íng  Én  µi TiÕng  ãi ViÖt Nam   µ  ­  tinh d §  n    v Th«ng  Ên    t x∙ ViÖt Nam     quy  nh  ¹m  êi®Þnh  ®Þ t th   møc       ïlao,tiÒn  chitr¶th     c«ng,nhuËn  ót   b  ®èi  íic¸c s¶n  È m,  Þch  ô    dông  v    ph d v ®Ó ¸p  trong n¨m    2001; ®ång  êihíng   th     dÉn  ©y  ùng  µ  µn  x d v ho chØnh  Ö   èng  nh   h th ®Þ møc     ùc  Ön  õ  ®Ó th hi t n¨m   2002. 2. §èi víi§µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam,         h Vi   giao  é   µi chÝnh  ñ  ×,phèi BT  ch tr     hîp víiBé       Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,Bé     X∙    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    íng dÉn  tinh   viÖc  Õt to¸nquü  Òn l ng  µ  Ën  óttheo quy  nh  Ön  µnh  õn¨m  quy     ti  ¬ v nhu b     ®Þ hi h t  1998  n   Õt  ®Õ h n¨m   2000  µ  v b¸o  c¸o  ö  ý nh÷ng  ån  ¹  x l  t t isau  thanh    µi tra t   chÝnh  n¨m  1996  µ  v n¨m  1997. Tõ  n¨m 2001, §µi TruyÒn  ×nh  Öt Nam   ùc hiÖn     h Vi   th   theo Quy Õt  nh   ®Þ sè 87/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 6  ng 01    n¨m 2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   c Th t Ch ph v thÝ  iÓ m   ® kho¸n    thu,kho¸n    µichÝnh  i  íiho¹t®éng  ña  µi TruyÒn  chi t   ®è v     c §  h×nh  ÖtNam. Vi   V¨n phßng  Ýnh  ñ    Ch ph xin th«ng b¸o    ®Ó c¸c  é,  µnh  Õt vµ  ùc B ng bi   th   hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản