Công văn 4742/TC-ĐT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
61
lượt xem
1
download

Công văn 4742/TC-ĐT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4742/TC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4742/TC-ĐT của Bộ Tài chính

 1. C «ng v¨n  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  4742/TC­§T  n g µ y   c 24 th¸ng 5 n¨ m  2001  v Ò  vi Ö c H í ng d É n   ù c hi Ö n   h Ø  th Þ  s è  11/2001/CT­T T g   th C n g µ y 15/5/2001 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ K Ýnh  öi:   g   C¸c  é, c¬  ­ B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ  thu   ph ­C¬     quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, ¬ c c¸c® th ­UBND       c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬ ­C¸c    Tæng c«ng    ty91. Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  è  th s 11/2001/CT­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 15    n¨m 2001  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  y  ¹nh  t Ch ph v vi ®È m c«ng    Õt  t¸cquy to¸n vèn  u    ©y     ®Ç t x dùng  ¬  c b¶n, Bé   µi chÝnh  íng  Én    é,  ¬    T  h d c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc  Ýnh  ñ, C¬   Ch ph   quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, UBND     ¬ c c¸c ® th   c¸c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,c¸cTæng  ph tr     ¬    c«ng    (sau ®©y  äit¾tlµc¸c  ty91    g      Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng) tr Ón khaithùc hiÖn  ét  è  ng   ph  i       m s c«ng    äng t©m     t¸ctr   sau ®©y: I. Ò  n é i d u n g  th ù c hi Ö n:  V 1. C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µnh  Ëp    B ng   ph th l ban chØ   o  y  ¹nh  ®¹ ®È m c«ng  t¸cquyÕt    èn  u        to¸nv ®Ç t®Ó chØ  o  Öc  ùc hiÖn  ®¹ vi th   ChØ   Þ  ña  ñ íng th c Th t   ChÝnh  ñ. ph 2. Tæ     chøc  qu¸n tr ÖtChØ   Þ  è   i  th s 11/2001/CT­TTg  µy  th¸ng5    ng 15    n¨m 2001  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  y   ¹nh  c Th t Ch ph v vi ®È m c«ng    Õt  t¸cquy to¸n vèn    ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n  n   Êtc¶    ñ  u  ,cÊp    ùctiÕp cña  ñ  ®Õ t   c¸c ch ®Ç t  trªntr     ch ®Ç u  ,c¸c ®¬n  Þ  µ    ©n  µm  t    v v c¸ nh l c«ng    Õt    èn  u    t¸cquy to¸nv ®Ç t trong ph¹m    viqu¶n  ýcña  × nh.   l  m 3. KiÖn  µn  µ  Ên    to v ch chØnh  ¹ ho¹t®éng  ña  é  li    c b m¸y  Èm     Õt  th traquy to¸n vèn  u  , u    è  Ý s ¾p  Õp  ÷ng    ®Ç t   tiªnb tr   x nh c¸n  é  ã    È m   Êt ®¹o  b c ®ñ ph ch   ® øc, n¨ng  ùcchuyªn m«n     ùc hiÖn  Ö m   ô  Èm    Õt    èn    l    ®Ó th   nhi v th tra,quy to¸nv ®Ç u  ,b¶o  ¶m   t  ® cho  c«ng    Õt    ã  Êt l ng,®¹thiÖu  t¸cquy to¸nc ch  î     qu¶  µ  ng  v ®ó thêigian quy  nh.     ®Þ 4. Rµ     Êtc¶    b¶n  íng  Én  Ò     so¸tt   c¸c v¨n  h d v qu¶n  ý®Ç u    cÊp  ×nh   l  t do  m ban  µnh    Þp  êisöa  æi, bæ   h ®Ó k th   ®   sung hoÆc     á    b∙ib ®Ó thay thÕ    cho  ï ph   hîp. 5. Rµ     Êtc¶  ÷ng  íng m ¾ c,    so¸tt   nh v  c¶n  ëtrong c«ng      ©n  èn  tr     t¸cgi¶ing v ®Ç u  ,quyÕt    èn  u    êng  t  to¸nv ®Ç tth gÆp   trong c¸c v¨n b¶n      ph¸p quy  Ò   v qu¶n  lý®Ç u  ,®Ò   Þ  Êp  ã  Èm  Òn    t  ngh c c th quy ban  µnh  h xem   Ðt ®Ó   öa  æi, bæ   x  s®   sung  hoÆc     á    b∙i ®Ó thay thÕ  b   cho  ïhîp. ph   6. Tæ     chøc  Ëp  Ên  t hu c«ng    Õt    èn  u    t¸cquy to¸nv ®Ç t (theo Th«ng   íng   th   dÉn  Õt  quy to¸n vèn  u    sè    ®Ç t 70/2000/TT­ BTC   µy  ng 17/7/2000  ña  é   µi c BT  chÝnh  µ    Ên    ã  ªnquan) cho  Êtc¶    ñ  u     µ  Êp    ùc v c¸c v ®Ò c li     t   c¸c ch ®Ç t v c trªntr  
 2. tiÕp cña  ñ  u    Õu  ã),c¸c ®¬n  Þ  µ    ©n  µm    ch ®Ç t(n c     v v c¸ nh l c«ng    Õt    t¸cquy to¸n vèn  u  . ®Ç t 7.Tæ     chøc  Óm    «n  c  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õt to¸nvèn  u   ki tra,® ®è t h th   quy     ®Ç tc¸cdù    éc ph¹m        ¸n thu   viqu¶n  ýcña  ×nh; l  m   8. Tæng   îp,®Ò   Êt c¸c biÖn    h  xu     ph¸p  ô  Ó  c th b¸o  Bé   µi chÝnh    c¸o  T   ®Ó kÞp  êigi¶i th     Õt,th¸ogìkhã  quy       kh¨n. II. Ò  k Õ  h o ¹ ch tri Ó n k h ai th ù c hi Ö n:  V K Õ   ¹ch  iÓn khaicña  ho tr     Ban chØ   o  ña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ®¹ c c¸c B ng   ph nh  sau: 1. UBND  c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng,  ¬ c¸c  é,  µnh, B ng   Tæng  c«ng    thµnh  Ëp Ban  ty91  l  chØ  o  ña  × nh  µ    ®¹ c m v Tæ c«ng    óp viÖc  t¸cgi   ®Ó  chØ   o    n  Þ  ®¹ c¸c ®¬ v chøc  n¨ng  ùc hiÖn  th   ChØ   Þ  è  th s 11/2001/CT­ TTg  ngµy 15/5/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph ­ Qu¸n  iÖtChØ   Þ  ña  ñ íng  Ýnh  ñ; tæ    tr   th c Th t Ch ph   chøc  Ëp  Ên  Õ   t hu ch ®é   Õt  quy to¸n vèn  u       ®Ç t theo  Th«ng   è  t s 70/2000/TT­ BTC   µy  ng 17/7/2000  cña  é  µichÝnh  µ    Ên    BT  v c¸cv ®Ò kh¸ccã  ªnquan.   li   2.Yªu  Çu    ñ  u  ,(BQL  ù        ×nh  ×nh  Õt to¸n.   c c¸cCh ®Ç t  d ¸n)b¸o c¸o t h quy   3.Rµ     so¸t, Ön  µn  chøc.  ki to tæ  4.Tæ     chøc  Óm    ki trac«ng    Õt to¸nvèn  u  . t¸cquy     ®Ç t 5.Rµ     ¬  Õ     so¸tc ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 6. Tæng   îp  è  Öu  h s li b¸o  c¸o  Êp  ã  Èm   c c th quyÒn    ®Ó xem   Ðt  µ  ã  x vc quyÕt  nh  Ön  µn  é  ®Þ ki to b m¸y  Õt    èn  u  ,hoµn  Ön    ¬  Õ   quy to¸nv ®Ç t  thi c¸c c ch chÝnh  s¸ch  éc  Èm   thu th quyÒn  ban  µnh, gi¶iquyÕt  h    c¸c  ån  ¹   íng  ¾ c   t t iv , m trongc«ng    Õt to¸ntheo thÈm  Òn.   t¸cquy       quy 7. Tæng  îp,hoµn  Ön    c¸o vµ  Óu  É u   c¸o theo    ¬ng    h  thi c¸cb¸o    bi m b¸o    ®Ò c b¸o  vµ  Óu  É u   ®Ýnh  Ìm)  öivÒ   é   µi chÝnh  ãc  µy  th¸ng 8  c¸o  bi m ( k g  BT  tr ng 15    n¨m 2001. III.V Ò  c « n g  t¸c æ n g  h î p b¸o c¸o:    t C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  Óm    µ so¸tt×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õt  B    ph ki tra,     r h th   quy to¸nvèn  u    ù    µn  µnh  éc ph¹m      ®Ç td ¸n ho th thu   viqu¶n  ývµ      l   b¸o c¸o theo c¸cnéi     dung sau: 1. Tæng  îp b¸o      ù    ∙  µn  µnh  µn    h  c¸o c¸c d ¸n ® ho th b giao  a  µo  ö  ông  ® v sd tr c ngµy  í  20/10/1994  a  îc phª  ch ®   duyÖt quyÕt to¸n vèn  u    (Theo  Óu    ®Ç t bi M É u   è  s 01/BCQT   nh  Ìm);ph©n  Ých  â    íng  ¾ c,  ån  ¹  µ  ®Ý k   t r c¸c v m t t i nguyªn v   nh©n  a  îc phª  Öt  Õt  ch ®   duy quy to¸n cña  ù    Õn  Þ   ÷ng  Ön    d ¸n;ki ngh nh bi ph¸p  gi¶i  Õt cô  Ó  i víi   ù    ãitrªn. quy   th ®è     d ¸n n   c¸c 2. Tæng  îp b¸o      ù    ∙  µn  µnh  µn    h  c¸o c¸c d ¸n ® ho th b giao  a  µo  ö  ông  ® v sd giai®o¹n  õ 20/10/1994  n     t  ®Õ 31/12/1999  ng  a  nh ch phª  Öt  Õt    èn  duy quy to¸nv
 3. ® Ç u    t(Theo  Óu  É u   è  bi M s 01/BCQT   nh  Ìm).Ph ©n  Ých  â c¸c víng m ¾ c,  ®Ý k   t r      tån  ¹  ña  ù  vµ  ti c d ¸n  nguyªn  ©n  a  îc phª  Öt  Õt  nh ch ®   duy quy to¸n;kiÕn  Þ    ngh c¸c biÖn    ph¸p    ì khã  th¸og   kh¨n chung  i víic¸c dù    ã m   C;  Õn  Þ    ®è       ¸n nh B,  ki ngh c¸cbiÖn    ph¸p gi¶i     Õt cô  Ó  i víi õng dù    ã m   quy   th ®è     t   ¸n nh A. 3. Tæng  îp c¸cdù    µn  µnh  µn    h     ¸n ho th b giao ® a  µo  ö  ông    o¹n  õ   v sd giai® t  20/10/1994  n   ®Õ 31/12/1999  ∙  ® phª  Öt  Õt    èn  u    duy quy to¸nv ®Ç t (Theo  Óu  bi M É u   è  s 02/BCQT  nh  Ìm). ®Ý k 4. Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¸o  c¸o  nh  ú  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õt ®Þ kvt h th   quy   to¸n vèn  u    dù  hoµn  µnh  n¨m    ®Ç t ¸n  th c¶  2000  µ  µng  ý  ña  vh qu c n¨m  2001  theo quy  nh  ¹  ®Þ t iTh«ng  híng  Én  Õt  t d quy to¸n vèn  u   sè    ®Ç t 70/2000/TT­ BTC   µy  ng 17/7/2000  ña  é   µi chÝnh  c BT  (Theo  Óu  É u   è  bi M s 01/BCTHQT   ña  c Th«ng   è  ts 70/2000/TT­ BTC   nh  Ìm). ®Ý k 5. B¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn ChØ  thÞ sè  11/2001/CT­TTg  ngµy  15/5/2001 theo ®Ò   ¬ng  c¸o (kÌm     c b¸o    theo). 6. C¸c  n  Þ  ∙  ùc hiÖn  c¸o theo    ®¬ v ® th   b¸o    C«ng    è  v¨n s 1961/TC­ ngµy  §T  19/5/2000  ña  é   µi chÝnh, ®Ò   Þ   Óm     µ    ¹    ù  hoµn  c BT    ngh ki tra,r so¸tl ic¸c d ¸n  thµnh  a  îc phª  Öt  Õt  ch ®   duy quy to¸n vµ    b¸o  c¸o theo    éi dung  c¸c n   theo    quy ®Þnh  ¹    iÓ m     vµ  nªu  ti ® c¸c 1, 2  4  trªn,kh«ng    ph¶ilËp  ¹ b¸o      l  i c¸o theo  É u   è  m s 02/BCQT  nh  Ìm. ®Ý k C¸c  n  Þ  ∙  ép  ®¬ v ® n b¸o  t×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õt  c¸o  h th   quy to¸n vèn  u     ®Ç t dù    µn  µnh  n¨m  ¸n ho th c¶  2000  µ  ý   v qu In¨m  2001 theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng t híng  Én  Õt  d quy to¸n vèn  u    è    ®Ç t s 70/2000/TT­ BTC   µy  ng 17/7/2000  Ò   é  vB TµichÝnh  × kh«ng    th   ph¶ilËp l¹c¸cb¸o c¸o trªn.            i C¸c  b¸o    c¸o theo  Óu  è  bi s 01/BCQT,  02/BCQT,  c¸o n¨m  b¸o    2000  µ    v b¸o c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  th hi ChØ   Þ  è  th s 11/2001/CT­ TTg yªu  Çu  öi vÒ   é   µi c g  BT  chÝnh  Ë m   Êt lµ ngµy  ch nh     30/8/2001.B¸o  ®Þnh  ú  ×nh  ×nh  ùc hiÖn    c¸o  kt h th   quyÕt    èn  u    ù    µn  µnh  µng  ý  õn¨m  to¸nv ®Ç td ¸n ho th h qu t   2001  µ    v c¸cn¨m   sau göitheo ®óng      quy  nh: vµo  Çn  u   ña  ®Þ   tu ®Ç c th¸ng®Ç u   ý    qu sau. 7. Trong    ×nh rµ    qu¸ tr   so¸t,  tæng  îp b¸o      é, ngµnh, ®Þa  ¬ng  h   c¸o,c¸c B     ph chØ  o    ®¹ s¸tsao      Õt  än    íng m ¾ c;  ng  êivÉn  Õp tôcphª  ®Ó gi¶iquy g c¸cv   ®å th   ti     duyÖt quyÕt to¸nvèn  u      ù           ®Ç tc¸cd ¸n trªntheo thÈm  Òn.   quy   IV. Ò  c « n g  t¸c  V  ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý v í ng m ¾ c : 1. C¨n  t×nh  ×nh  ùc  Ön    cø  h th hi c«ng    Õt  t¸cquy to¸n vèn  u    ña      ®Ç t c c¸c Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng;Tæ   Óm      é  µichÝnh    Õ   ¹ch vµ  Çu       ph   ki traLiªnB (T   ­ K ho   § t ­X ©y  ùng)tiÕn hµnh  Óm      n  Þ  Ön  ang  ã  Òu  ù    a  ­   d     ki trac¸c®¬ v hi ® c nhi d ¸n ch ® îcquyÕt to¸nvèn  u  .      ®Ç t 2. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  ã    qu¸ tr       c kh kh¨n víng m ¾ c     áivÒ         xinh   Tæ th ng  ùc cña  ê tr   Ban  chØ   o  y  ¹nh  ®¹ ®È m c«ng    Õt  t¸cquy to¸n vèn  u     ©y    ®Ç t x dùng  ¬  c b¶n  Trung  ng    îchíng dÉn; ¬ ®Ó ®     §Þa chØ   ªnhÖ:  ô   Çu , sè  li   V§ t  1B, NguyÔn C«ng Trø, Thµnh  è  µ     ph H Néi. §iÖn  ¹i è:04.9712970  tho     s hoÆc   è  s 04.9713195;
 4. Sè   Fax:049717030.   § Ò   Þ     é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ngh c¸c B ng   ph qu¸n  iÖtChØ   Þ  ña  ñ  íng tr   th c Th t   ChÝnh  ñ,tæ  ph   chøc  ùc hiÖn  th   theo  Õ   ¹ch vµ  k ho   tæng  îp b¸o    ×nh  ×nh  h   c¸o t h quyÕt    èn  u    ù  hoµn  µnh  to¸nv ®Ç td ¸n  th theo  ng  éidung  µ  êigian nªu  ®ó n  v th     trªn®Ó   é   µi chÝnh, Ban    BT    chØ  o  y  ¹nh  ®¹ ®È m c«ng    Õt    èn  u   t¸cquy to¸nv ®Ç tTrung  ng    ¬ tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph
 5. § Ò  c ¬ n g  b¸o c¸o  T h ù c  hi Ö n  C h Ø  th Þ  s è  1 1/2001/CT­T T g   n g µ y  1 5 th¸ng 5 n¨ m  2 0 01 c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ   v Ò  vi Ö c ® È y  m ¹ n h  c « n g  t¸c u y Õ t to¸n   q v è n ® Ç u  t X D C B   (KÌm  theo C«ng    è    v¨n s 4742/TC­ ngµy  th¸ng5  §T  24    n¨m  2001   ña  é  µichÝnh) c BT  Ch Êp  µnh  h ChØ   Þ  è  th s 11/2001/CT­TTg  µy  th¸ng5  ng 15    n¨m 2001  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  y  ¹nh  t  ph v vi ®È m c«ng    Õt to¸nvèn  u    t¸cquy     ®Ç tXDCB;  Thùc  Ön  hi V¨n  b¶n  è  s 4742/TC­ ngµy  th¸ng 5  §T  24    n¨m 2001  ña  é   µi  c BT chÝnh  Ò   Öc  íng  Én  ùc  Ön  v vi h d th hi ChØ   Þ  è  th s 11/2001/CT­ TTg  µy    ng 15 th¸ng5    n¨m 2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph UBND...  é.. .   .(B . . b¸o c¸o  Õt  ) k qu¶  ùc  Ön  th hi ChØ   Þ  ña  ñ   íng  th c Th t ChÝnh  ñ  µ    ph v v¨n b¶n  íng dÉn  ña  é  µichÝnh    h  c BT  nh sau: I. Ò  c « n g  t¸c  V  tri Ó n k h ai C h Ø  th Þ  s è  1 1/2001/CT­T T g ­ T¹iQuy Õt  nh  è..   µnh  Ëp     ®Þ s .th . L ban  chØ  o    ùc hiÖn  ®¹ ®Ó th   ChØ   Þ  th cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph ­ T¹iQuy Õt  nh  è..  µnh  Ëp    óp  Öc     ®Þ s. th l Tæ gi vi ban chØ  o    iÓn ®¹ ®Ó tr   khai. Nh÷ng  éidung  n  c«ng  Öc  ∙  ùc hiÖn: vi ® th   1.  Ò   Ön  µn  Ên  V ki to ch chØnh  ¹t ®éng  ña  é  ho   c b m¸y  Èm     th tra quyÕt  to¸n:   ­Khicha  ã     c ChØ   Þ: th +  é  B m¸y  µy  ã  n c bao  nhiªungêi;   +  ¬   Êu    é  C c c¸n b theo ngµnh  Ò   o  ¹o.   ngh ®µ t ­Thùc  Ön    hi ChØ   Þ  ∙  Ön  µn  é  th ® ki to b m¸y  Èm    Õt to¸n: th traquy   +  è îng; Sl +  ¬   Êu    é  C c c¸n b theo ngµnh  Ò   o  ¹o.   ngh ®µ t 2.V Ò   chøc  µ    tæ  v chØ  o  iÒu  µnh  ®¹ ® h c«ng    Õt to¸nvèn  u  : t¸cquy     ®Ç t ­ §∙tæ      chøc  iÖutËp    ñ  u  ,Ban  tr   c¸cCh ®Ç t  qu¶n  ýdù      é  ùctiÕp l   ¸n,c¸n b tr     lµm c«ng    Õt  t¸cquy to¸n vèn  u    qu¸n  iÖtChØ   Þ  è    ®Ç t tr   th s 11/2001/CT­ TTg  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. Th t   ph ­ Tæ     chøc  Ëp  Ên, híng  Én  t hu   d Th«ng   è  t s 70/TT­ BTC   µy  ng 17/7/2000   cña  é   µi chÝnh  Ò   Õt  BT  v quy to¸n vèn  u     µ  ÷ng  Ên    ã  ªnquan    ®Ç t v nh v ®Ò c li   ®Õ n   c«ng    Õt    èn  u    êigian lµbao  t¸cquy to¸nv ®Ç tth      nhiªungµy,bao      nhiªuc¸n    bé tham    ñ  u  ,Ban  gia (Ch ®Ç t  qu¶n  ý,c¸n bé  ña  é   µm  l     c B l c«ng    Õt   t¸cquy to¸n vèn  u  ). ®Ç t ­ Tæ     chøc  oµn  Óm    ® ki trac«ng    Õt    èn  u    éibé  ña  a   t¸cquy to¸nv ®Ç tn   c ®Þ ph¬ng,ngµnh.    
 6. ­ Tæ     chøc  µ        r so¸tc¸c v¨n b¶n  theo  Èm  Òn  th quy qu¶n  ývµ  Êp  l   c qu¶n  ýl  vÒ   Êp    c ph¸tthanh    èn  u    è v¨n b¶n  Çn  µ so¸t, to¸nv ®Ç t(s     c r    tæng  è    s v¨n b¶n  ∙  ® ban  µnh  h cßn  Öu  ùc). hi l II. Ò  t × nh h × n h  th ù c hi Ö n  q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t:  V 1. T×nh  ×nh  ùc  Ön  Õt    h th hi quy to¸n vèn  u    ña    ®Ç t c (UBND)  é,  µnh  B ng giai o¹n   ® 20/10/1994 ­31/12/1999 (theo biÓu  è..  nh  Ìm).        s. ®Ý k Tæng  è  èn  u    ùc hiÖn  Õt to¸n: . .. s v ®Ç tth   quy   . . ..   Sè  ù    µn  µnh  îcquyÕt to¸n: . .... d ¸n ho th ®    . . .... Tæng  è  èn  u    ù    µn  µnh  a  îcquyÕt to¸n; . . .. s v ®Ç td ¸n ho th ch ®       . .. .. Sè  ù    µn  µnh  a  µo  ö  ông  a  îcquyÕt to¸n: . . . d ¸n ho th ® v sd ch ®       . .. .. Qua  Õt to¸nvèn  u    ∙  ÕtkiÖm  quy     ®Ç t® ti   cho  a  ¬ng  é):.. . .. ®Þ ph (B   . . . 2.  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Õt  T h th hi quy to¸n vèn  u    n¨m    ®Ç t 2000  Óu  nh   (bi ®Ý kÌm) Tæng  è  èn  u    ùc hiÖn  Õt to¸n: . .. s v ®Ç tth   quy   . . ..   Sè  ù    µn  µnh  îcquyÕt to¸n: . .... d ¸n ho th ®    . . .... Tæng  è  èn  u    ù    µn  µnh  a  îcquyÕt to¸n; . . .. s v ®Ç td ¸n ho th ch ®       . .. .. Sè  ù    µn  µnh  a  µo  ö  ông  a  îcquyÕt to¸n: . . . d ¸n ho th ® v sd ch ®       . .. .. Qua  Õt to¸nvèn  u    ∙  ÕtkiÖm  quy     ®Ç t® ti   cho  a  ¬ng  é):.. . .. ®Þ ph (B   . . . 3. T×nh  ×nh  ùc  Ön  Õt    h th hi quy to¸n vèn  u     th¸ng ®Ç u     ®Ç t 6    n¨m 2001  (biÓu  nh  Ìm) ®Ý k  Tæng  è  èn  u    ùc hiÖn  Õt to¸n: . .. s v ®Ç tth   quy   . . ..   Sè  ù    µn  µnh  îcquyÕt to¸n: . .... d ¸n ho th ®    . . .... Tæng  è  èn  u    ù    µn  µnh  a  îcquyÕt to¸n; . . .. s v ®Ç td ¸n ho th ch ®       . .. .. Sè  ù    µn  µnh  a  µo  ö  ông  a  îcquyÕt to¸n: . . . d ¸n ho th ® v sd ch ®       . .. .. Qua  Õt to¸nvèn  u    ∙  ÕtkiÖm  quy     ®Ç t® ti   cho  a  ¬ng  é):.. . .. ®Þ ph (B   . . . III.N h Ë n  x Ð t ® ¸n h gi¸:   1. ViÖc  Êp  µnh  Ëp  c¸o quyÕt    ña  ñ   u      ch h l b¸o    to¸nc Ch ®Ç t(Ban  qu¶n  ý) l  so  íi v  quy  nh  ®Þ ­V Ò   êigian   th   ­V Ò   Êtl ng néidung        ch  î     b¸o c¸o ­ .. .. . 2.Qua  Öc  Èm    Õt to¸nvèn  u    ∙    Ön  Öc  Êp  µnh    vi th traquy     ®Ç t® ph¸thi vi ch h quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Ç u      Õ  µo: l  tnh th n
 7. a.Giai®o¹n  Èn  Þ  u  :    chu b ®Ç t ­Tr¸chnhiÖ m      qu¶n  ýcña  ñ  u  : l  ch ®Ç t ­C«ng    Çm  nh  ù    u  :   t¸cth ®Þ d ¸n ®Ç t ­ Cã     bao  nhiªudù      ¸n kh«ng  phª  Öt  ù    µ   Én  îc®Ç u    duy d ¸n m v ®   t(cho  µi v  vÝ  ô;hoÆc   êng  îp hîp thøc ho¸ phª duyÖt dù    d  tr h          ¸n sau    ∙  Õn hµnh  ùc khi® ti   th   hiÖn  u  ): ®Ç t   ­C«ng    Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ    t¸cth ®Þ thi   k thu   tæng  ù  d to¸n: ¦u®iÓ m:   Nh íc®iÓ m:   Nh÷ng    ¹m   thÈm    Õt to¸nph¸thiÖn: saiph khi  traquy       V Ò   Êp  µnh  ch h theo  íng  Én  ña  µ   íc:Quy  ×nh  Õt kÕ,    h d c Nh n   tr thi   quy ph¹m, ®Þnh    møc,  n  . . . ®¬ gi¸. . . b.Giai®o¹n  ùc hiÖn  u  :    th   ®Ç t    ­C«ng      ãng  Æt   t¸cgi¶iph m b»ng:thuËn  î  ã    l ikh kh¨n,víng m ¾ c? ,     ­ C«ng    u  Çu:trong sè    ù    ∙  Èm    Õt to¸nvèn  u     t¸c®Ê th     c¸cd ¸n ® th traquy     ®Ç t ã   c bao  nhiªu dù  theo    ¸n  quy  nh  u   Çu  ng  ®Þ ®Ê th nh kh«ng  ùc  Ön  u   th hi ®Ê thÇu  µ   m chØ  nh  Çu. ®Þ th ­.. . ........   . . ........ c.Giai®o¹n  Õt  óc ®Ç u    a  ù    µo     k th   t® d ¸n v khaith¸csö  ông:    d ­C«ng      t¸cnghiÖm    µn  thu,b giao ® a  µo  ö  ông:   v sd ­C«ng    Õt to¸nvèn  u  :   t¸cquy     ®Ç t ­.. . ..........   . . ..........     Ò   chøc  d.V tæ  qu¶n  ýc¸cdù    u    éc ph¹m    l     ¸n ®Ç tthu   viqu¶n  ý: l ­Bé    m¸y: ­C¸n  é  ý  Ët:   b k thu ­C¸n  é  Õ     b k to¸n: ­.. . ..   . . .. 3.Nguyªn  ©n:   nh a.C«ng      t¸cchØ  o  iÒu  µnh  ña  é, ngµnh: ®¹ ® h c B  b.C«ng      é:   t¸cc¸n b ­C¬   Êu    é:   c c¸n b ­N¨ng  ùccña    é:   l  c¸n b ­C¬   Êu  µnh  o  ¹o:   c ng ®µ t ­.. . ....   . . .... 4.V Ò   ¬  Õ   Ýnh    c ch ch s¸ch: ­¦u®iÓ m:    ­ Nh îc®iÓ m       (nªu râ  ÷ng    nh th«ng ,v¨n b¶n  t    cßn  a  îp lýcã  Ý  ô  ô  ch h     v d c thÓ):
 8. 5.V Ò   Ö   èng  é    h th b qu¶n  ýtµichÝnh  u    l    ®Ç t(thanh to¸n,     Õt to¸n): quy     ­¦u®iÓ m:    ­Nh îc®iÓ m:     IV. Ki Õ n  n g h Þ : ­V Ò   ¬  Õ:    c ch +  öa  S Th«ng : t +    Bæ sung  iÓ m: ® +  Ç n   ã  Õ   µi ×  C c ch t   trongc«ng    Êp  g   t¸cc øng,thanh    to¸n,   Õt to¸n: quy   ­V Ò   é    b m¸y  Èm    Õt to¸n: th traquy   +    Õ: Biªnch +  N¨ng  ùc: l +  ¬   Êu  µnh  o  ¹oc¸n bé: C c ng ®µ t     ­V Ò   é    b m¸y  qu¶n  ývèn  u  : l  ®Ç t +  é  B m¸y: +    Tæ chøc  iÒu  µnh: ® h ­V Ò     c«ng    o  ¹o: t¸c®µ t ­KiÕn  Þ  ô  Ó  Ò   ÷ng  Ên    ån t¹ trong c«ng    Õt to¸n.   ngh c th v nh v ®Ò t     i   t¸cquy  
 9. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA m É u  s è  0 1/Bc Q T  B¸o c¸o t × nh h × n h  q u y Õ t to¸n  è n ® Ç u  t c¸c d ù   v ¸n h o µ n  th µ nh  ch a p hª d u y Ö t q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u     t                                                                              §¬n  Þ;tr Öu®ång                                                                               v  i   STT Danh  ôc  ù  m d ¸n Chñ    Þa    êigian N¨ng  § Th     Tæng  møc    Gi¸trÞ®Ò   Þ  Õt    ña  ñ  u    Õu  ã)       ngh quy to¸nc Ch ®Ç t(n c ®Ç u   ®iÓ m   khëic«ng  lùc     ®Ç u    îc t®   t x©y  hoµn  thiÕt  duyÖt  hoÆc   dùng thµnh kÕ ®iÒu  chØnh  (nÕu  ã) c               Chia theo  ån  èn  u   Chia      ngu v ®Ç theo  ¬  Êu  èn cc v t                  Tæn Vèn  Vèn  Vèn  Vèn  X ©y   ThiÕt Chi     NSNN g  è s vay  vay  kh¸c l¾p bÞ phÝ  níc trong     kh¸c ngoµ níc i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  Tæng  éng  A+    c =  B  A   D.A Hoµn  µnh  a  µo  ö  ông    o¹n  íc20/10/1994  a    Öt  Õt      th ® v sd giai® tr   ch phª duy quy to¸n Tæng  è s I D.A  ã m   nh A II D.A  ã m   nh B III D.A  ã m   nh C ….. B D.A  µn  µnh  a  µo  ö  ông  õ 20/10/1994  n   ho th ®v sd t  ®Õ 31/12/1999  a  îc phª  Öt  Õt  ch ®   duy quy to¸n   Tæng  è s I D.A  ã m   nh A II D.A  ã m   nh B III D.A  ã m   nh C
 10. 10   Ng êilËp  Óu                                                                    Ngµy...      bi                                                                       th¸ng..  .n¨m . (Ký  µ    â hä                                                                    Thñ  ëng  n  Þ  v ghir   tªn)                                                                   tr ®¬ v                                                                                     ý    ng  Êu)                                                                                   (K tªn, ®ã d  M É u  s è  0 2/B C Q T   B¸o c¸o t × nh  × n h   u y Õ t to¸n v è n  Ç u  t  h q ®   C¸c d ù  ¸n  o µ n  th µ nh ® ∙ ® îc p hª d u y Ö t q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t  h                                             (Giai o¹n   ® 20/10/1994  n   ®Õ 31/12/1999)                                         ¬n  Þ: TriÖu  ng § v  ®å Sè Danh  ôc  m Chñ  §Þa  Thêigian     N¨ng   Tæng    møc   Tæng   gi¸ Gi¸trÞquyÕt    îcphª duyÖt     to¸n®     Vèn  u   ®Ç TT dù  ¸n ®Çu   ®iÓ m   K/c«ng  t H/ lùc  vèn §T  îc  ®  trÞvèn    ttiÕtkiÖm      x©y  Thµnh thiÕt  duyÖt hoÆc   ®Çu      t®Ò ® îc dùng kÕ ®iÒu chØnh  nghÞ  (nÕu  ã) c quyÕt to¸n      Chia theo nguån  èn  u            v ®Ç t        Tæng    Vèn  Vèn      èn      èn  TSC§   TSL§   vay V vay V sè NSNN nícngoµi trong níc kh¸c     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=9­8 Tæng  éng c I D.A  ã m   nh A 1 2 .. . II D.A  ã m   nh B 1 2 .. . II D.A  ã m   I nh C 1 2 3 .. . .
 11. 11        êilËp  Óu                                                        Ngµy...th¸ng..   Ng   bi                                                            . .n¨m... . . . . .. (Ký  µ    â hä                                                           ñ  ëng ®¬n  Þ     v ghir   tªn)                                                       Th tr   v                                                                              (Ký    ng  Êu)                                                                           tªn,®ã d                                                                                                                                        
 12. 12 M É u  s è  0 1/B C T H Q T (KÌm  theo  Th«ng   è  ts 70/2000/TT­ BTC   µy  th¸ng7  ng 17    n¨m  2000) B¸o c¸o t × nh h × n h  q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u    d ù  ¸n h o µ n  th µ nh t   Q u ý   ............. m  ..............  n¨                                                                                 §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng                                                                                  vt   ®å STT Danh  ôc  m Chñ  §Þa  Thêi N.lùc Tæng      møc     TDT   îc §T   ®  Chñ  ®Ò   §T            Gi¸trÞquyÕt    îcduyÖt                to¸n®   Ghi  dù  ¸n ®Çu   ®iÓ m   gian K/ thiÕt ® îc  Öt      duy duyÖt nghÞ QT chó t x©y  C   H.T kÕ dùng     Tæng   Vèn  ­ Tæng   Vèn  Tæng   Vèn  ­ Tæn n n                 Trong  ®ã   sè íc   sè níc   sè íc  g  è s ngoµi ngoµi ngoµi   Theo  ¬  c Chia theo nguån  èn      v cÊu XL TB V.vay  V.viÖn  V.XD   Vèn  NN trî  NN CB   Ëp  kh¸c t trung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tæng  ès A D.A  µn  µnh  ∙    Öt QTV§T  ho th ® phª duy   trongquý   I D.A  ã m   nh A II D.A  ã m   nh B III D.A  ã m   nh C B D.A  ∙  µn  µnh  a    Öt QTC§T  ® ho th ch phª duy   trongquý   I D.A  ã m   nh A .. . .. . ... II D.A  ã m   nh B .. . .. . .. III D.A  ã m   nh C   Ng êilËp  Óu                                                               µy  .      bi                                                              Ng ..  th¸ng..   .n¨m.... (Ký  µ    â hä                                                              Thñ  ëng  n  Þ  v ghir   tªn)                                                             rtr ®¬ v
 13. 13 (kýtªn,®ãng  Êu)    d
Đồng bộ tài khoản