Công văn 4780/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Nguyen Chien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
74
lượt xem
4
download

Công văn 4780/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4780/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc in mẫu biểu thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4780/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ------------------ Số: 4780/TCT-TNCN Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2008 V/v in mẫu biểu thực hiện Luật thuế TNCN Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế về việc in các mẫu biểu thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: Hệ thống các mẫu hiện hành ban hành kèm theo Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN đã được cập nhật trên mạng internet để phổ biến cho mọi đối tượng nộp thuế. Vì vậy, đề nghị Cục thuế hướng dẫn, khuyến khích đối tượng nộp thuế truy cập và tự in các tờ khai theo mẫu quy định để thực hiện việc khai thuế. Đối với các đối tượng chưa tự in được, Cục thuế cần nắm như cầu và tính toán kỹ để tổ chức in và cấp miễn phí cho đối tượng nộp thuế, đảm bảo đối tượng nộp thuế nhận được đầy đủ các mẫu biểu, kê khai thuế thuận lợi. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - Ban HT, TTTĐ; ĐÃ KÝ - Lưu: VT, TNCN Lê Hồng Hải
Đồng bộ tài khoản