Công văn 483/TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Công văn 483/TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 483/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc chi trả tiền lương tăng thêm năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 483/TC/NSNN của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé Tµi chÝnh sè 483 TC/NSNN ngµy 14 th¸ng 01 n¨m 2003 vÒ chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 KÝnh göi : C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan kh¸c ë Trung ¬ng Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 09/2002/QH11 ngµy 28/11/2002 cña Quèc héi; Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè néi dung chñ yÕu vÒ c¬ chÕ ®¶m b¶o nguån vµ chi tr¶ l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003 ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan kh¸c ë trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng) nh sau: 1. VÒ nguån ®¶m b¶o thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm n¨m 2003: C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (bao gåm c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh theo NghÞ ®Þnh sè 10/2002/N§-CP ngµy 16-01-2002 cña ChÝnh phñ) sö dông møc tèi thiÓu 40% (riªng viÖn phÝ bao gåm c¶ nguån thu tõ b¶o hiÓm y tÕ møc tèi thiÓu lµ 35%) nguån thu ® îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. C¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é, sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. C¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch ph¶i tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) trong dù to¸n ng©n s¸ch 2003 ®îc giao ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. Sau khi ®· sö dông nguån kinh phÝ trªn, nÕu Bé, c¬ quan trung ¬ng cßn thiÕu nguån th× ng©n s¸ch trung ¬ng míi bæ sung ng©n s¸ch ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. 2. VÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn: C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng c¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2003 ®· ®îc giao t¹i QuyÕt ®Þnh 157/2002/Q§-BTC hoÆc QuyÕt ®Þnh 229/2002/ Q§-BTC ngµy 24/12/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, c¨n cø chØ tiªu tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn theo tõng lÜnh vùc ®· ®îc th«ng b¸o, thùc hiÖn ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc, trong ®ã tÝnh to¸n giao ngay chØ tiªu thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi th êng xuyªn (trõ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng) cho tõng ®¬n vÞ ®Ó c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc chñ déng thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm n¨m 2003; kh«ng gi÷ l¹i nguån tiÕt kiÖm 10% cña c¸c ®¬n vÞ (tËp trung t¹i ®¬n vÞ dù to¸n cÊp 1) ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm. Khi ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch vµ giao chØ tiªu tiÕt kiÖm cho c¸c ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng cÇn lu ý mét sè vÊn ®Ò sau: - §èi víi c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn thÝ ®iÓm kho¸n biªn chÕ vµ chi qu¶n lý hµnh chÝnh theo QuyÕt ®Þnh 192/2001/Q§-TTg ngµy 17/12/2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ còng ph¶i thùc hiÖn tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn (trõ l¬ng, cã tÝnh chÊt l¬ng) ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm.
  2. 2 - §èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp kh«ng ®îc Nhµ níc giao chØ tiªu biªn chÕ, kinh phÝ ho¹t ®éng (kÓ c¶ tiÒn l¬ng) ®îc tÝnh trªn ®¬n gi¸ s¶n phÈm do nhµ níc ®Æt hµng (sù nghiÖp giao th«ng, ®Þa chÝnh, ®Þa chÊt,...): t¹i QuyÕt ®Þnh l57/2002/Q§-TTg ngµy 24/12/2002, Bé Tµi chÝnh kh«ng giao chØ tiªu tiÕt kiÖm 10% chi thêng xuyªn; c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i c¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2003 ®· ®îc giao, tù s¾p xÕp ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm theo chÕ ®é trong ®¬n gi¸ s¶n phÈm ® îc kÕt cÊu tiÒn l¬ng míi theo chÕ ®é quy ®Þnh. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn kho¸n chi (nh : c¬ quan ThuÕ, Kho b¹c Nhµ níc, §µi TruyÒn h×nh ViÖt Nam...) trong quyÕt ®Þnh cho phÐp kho¸n chi cña cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh trong thêi gian kho¸n ®¬n vÞ ph¶i tù s¾p xÕp trong møc kho¸n ®Ó ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi ban hµnh th× c¸c ®¬n vÞ ®ã ph¶i tù ®¶m b¶o tiÒn l ¬ng t¨ng thªm trong tæng møc kinh phÝ ®· kho¸n, kÓ c¶ mét phÇn nguån thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é (nÕu cã) ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. - §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp cã nguån thu ® îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é, bè trÝ nguån thùc hiÖn c¶i c¸ch tiÒn l¬ng: sö dông mét phÇn (35-40%) nguån thu theo chÕ ®é ®Ó t¨ng l¬ng, sö dông 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn. 3. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng cÇn chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc b¸o c¸o c¸c chØ tiªu sau: + TiÒn l¬ng t¨ng thªm theo quy ®Þnh. + Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é (nÕu cã), trong ®ã sè thu ®îc sö dông ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm. Trªn c¬ së ®ã, c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng khi ph©n bæ ng©n s¸ch vµ giao chØ tiªu tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn cho c¸c ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc cÇn ph¶i tÝnh to¸n tíi nguån thu cña tõng ®¬n vÞ vµ sè tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn sö dông ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm; trªn c¬ së ®ã ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ ®¶m b¶o sau khi ®· trõ ®i sè tiÕt kiÖm ®Ó lµm l- ¬ng cã møc t¨ng hîp lý gi÷a c¸c ®¬n vÞ, ®¶m b¶o thùc hiÖn ®îc c¸c nhiÖm vô quan träng ®îc giao. 4. VÒ chÕ ®é b¸o c¸o: Sau khi ph©n bæ ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc, c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh, Bé Néi vô c¸c chØ tiªu sau: - TiÒn l¬ng t¨ng thªm theo quy ®Þnh. - Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é (nÕu cã), trong ®ã sè thu ® îc sö dông ®Ó chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm. - Sè tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn (trõ l¬ng, cã tÝnh chÊt l¬ng) ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. - Sè NSTW bæ sung ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng t¨ng thªm. (Thùc hiÖn b¸o c¸o theo c¸c chØ tiªu trªn chi tiÕt theo tõng lÜnh vùc chi; chi tiÕt tíi tõng ®¬n vÞ thuéc vµ trùc thuéc theo phô lôc ®Ýnh kÌm). Trªn c¬ së ®ã, Bé Tµi chÝnh sÏ giao bæ sung kinh phÝ thùc hiÖn tiÒn l- ¬ng míi t¨ng thªm 2003 cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng (nÕu cã) ngoµi dù to¸n ng©n s¸ch ®· giao.
  3. 3 (VÒ chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú sÏ ®îc híng dÉn t¹i th«ng t vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi c¬ chÕ ®¶m b¶o nguån tr¶ l¬ng, c¬ chÕ qu¶n lý biªn chÕ, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp n¨m 2003). 5. VÒ viÖc chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm th¸ng 1, 2/2003: Trong khi chê th«ng t híng dÉn cô thÓ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l ¬ng, trî cÊp theo Ph¸p lÖnh Ngêi cã c«ng; ®ång thêi ®Ó gi¶m thiÓu ¸p lùc t¨ng gi¸ tr íc TÕt Nguyªn ®¸n, viÖc chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm th¸ng 1, 2/2003 thùc hiÖn nh sau: 5.1. Chi tr¶ tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng: - Chi tr¶ tiÒn l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c¸c ®¬n vÞ: Møc chi tr¶ tiÒn l¬ng t¨ng thªm th¸ng 1, 2/2003 b»ng 50% møc tiÒn l ¬ng t¨ng thªm hµng th¸ng theo quy ®Þnh. Th¸ng 3, 4/2003 sÏ chi tr¶ phÇn tiÒn l¬ng t¨ng thªm cßn l¹i cña th¸ng 1, 2/2003 . - Bé Tµi chÝnh c¨n cø kÕt qu¶ lµm viÖc víi c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, c¨n cø quyÕt ®Þnh giao dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch 2003 ®Ó x¸c ®Þnh c¸c nguån tù ®¶m b¶o tiÒn l¬ng cña c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng (mét phÇn nguån thu theo chÕ ®é, 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn), trªn c¬ së ®ã t¹m cÊp sè cÇn hç trî tõ ng©n s¸ch cho c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng b»ng møc 50% tiÒn l- ¬ng t¨ng thªm cña th¸ng 1, 2/2003. C¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng thùc hiÖn ph©n bæ theo nguyªn t¾c trªn cho c¸c ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc lµ ®èi t îng cÇn hç trî tõ ng©n s¸ch, ®Ó c¸c ®¬n vÞ sö dông chñ ®éng chi tr¶ tiÒn l ¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo quy ®Þnh trªn. Bé Tµi chÝnh sÏ cÊp ph¸t tiÕp trong th¸ng 3, 4/2003 phÇn tiÒn l¬ng t¨ng thªm cßn l¹i cña th¸ng 1, 2 ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng thiÕu nguån. §èi víi nh÷ng ®¬n vÞ mµ mét phÇn nguån thu ®îc ®Ó l¹i vµ 10% tiÕt kiÖm chi thêng xuyªn ®ñ ®Ó thùc hiÖn tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm, kh«ng ph¶i hç trî tõ ng©n s¸ch th× kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc bæ sung; c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng thùc hiÖn híng dÉn, kiÓm tra ®Ó nh÷ng ®¬n vÞ nµy thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 5.2. Chi tr¶ l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi (c¶ ®èi tîng do NSNN ®¶m b¶o vµ ®èi tîng do Quü b¶o hiÓm x· héi ®¶m b¶o) th¸ng 1, 2/2003 b»ng møc 50% l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi t¨ng thªm theo quy ®Þnh. PhÇn cßn l¹i l - ¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi t¨ng thªm cña th¸ng l, 2/2003 sÏ chi tr¶ tiÕp vµo th¸ng 3, 4/2003; NSTW sÏ cÊp bæ sung l¬ng hu, trî cÊp b¶o hiÓm x· héi (cho c¸c ®èi tîng do NSNN ®¶m b¶o) t¨ng thªm theo tiÕn ®é chi tr¶. 5.3. Chi tr¶ trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng th¸ng 1, 2/2003 b»ng møc 50% trî cÊp t¨ng thªm theo quy ®Þnh. PhÇn cßn l¹i cña trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng t¨ng thªm cña th¸ng 1, 2/2003 sÏ chi tr¶ tiÕp vµo th¸ng 3, 4/2003. NSTW sÏ cÊp bæ sung trî cÊp u ®·i ngêi cã c«ng t¨ng thªm theo tiÕn ®é chi tr¶. §Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ c¬ quan kh¸c ë trung ¬ng tæ chøc triÓn khai c«ng v¨n nµy. NÕu cã v íng m¾c ®Ò nghÞ th«ng b¸o kÞp thêi víi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp xö lý.
  4. Cña Bé:........... B¸o c¸o tiÒn l¬ng míi t¨ng thªm vµ nguån thùc hiÖn n¨m 2003 §¬n vÞ : 1.000® Sè Tæng sè (theo c¸c lÜnh vùc chi) LÜnh vùc...... TT (chi tiÕt tõng lÜnh vùc chi) Sè thu ®îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é Quü tiÒn l¬ng Quü tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng TiÕt kiÖm 10% Sè ng©n s¸ch (Chi tiÕt theo c¸c chØ chi thêng xuyªn 2003 (tÝnh theo n¨m 2003 (víi míi t¨ng bæ sung ®Ó tiªu nh tõ cét sè 1 ®Ó thùc hiÖn møc l¬ng tèi møc l¬ng tèi thªm thùc hiÖn tiÒn ®Õn cét sè 8) tiÒn l¬ng míi thiÓu thiÓu míi) l¬ng míi 210.000®/th¸ng) Thùc Dù to¸n Trong ®ã: Sè hiÖn n¨m n¨m 2003 thu ®Ó thùc 2002 hiÖn tiÒn l¬ng míi 2003 A B 1 2 3=2-1 4 5 6 7 8=3-6-7 Tæng sè (Chi tiÕt theo tõng ®¬n vÞ thuéc, trùc thuéc) 1 §¬n vÞ... 2 §¬n vÞ... 3 §¬n vÞ... ...... ...... Ngµy ... th¸ng... n¨m 2003 Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
Đồng bộ tài khoản