Công văn 494/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
4
download

Công văn 494/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 494/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả lời vướng mắc về đất đai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 494/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T æ n g  c ô c T h u Õ   é  T µ i  h Ý n h  S è  4794 T C T/N V 7   ­ B c n g µ y 26  th¸ng 11 n¨ m   2001 v Ò  vi Ö c  Tr¶ lêi  v í ng m ¾ c  v Ò  ® Ê t ® ai K Ýnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh    §¨k L¨k Tr¶  êiC«ng    è  l  v¨n s 1445  TC/NVT  µy  ng 13/11/2001  ña  ôc  Õ  cC thu tØnh  §¨k L¨k  Ò   Öc:“Víng  ¾ c     v vi   m trong thùc hiÖn    nh  Ön  Ých      x¸c ®Þ di t thuª ®Êt",     Tæng  ôc  Õ   ã    Õn    c Thu c ý ki nh sau: 1) Kho¶n    ôc  ,   2, M II Th«ng   è  ts 35/2001/TT­ BTC   µy  ng 25/5/2001 cña  é    B Tµi chÝnh  íng  Én  Öc  ép  Òn    h d vi n ti thuª ®Êt    quy  nh  i  îng  ®Þ ®è t kh«ng  ph¶i   nép  Òn thuª®Êt:"C¸c®èi t ng ® îcgiao ®Êt  ti          î       kh«ng    Òn sö  ông  t    thu ti   d ®Ê quy ®Þnh   ¹  t ikho¶n  kho¶n  §iÒu  (Phô  ôc II®Ýnh   Ìm  2,  3,  7  l    k Th«ng   nµy)  µ  t v kho¶n  §iÒu    1  7, NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   õphÇn  t  ö  ông  µo  CP (tr   ®Ê s d v m ôc   ch  ®Ý s¶n  Êt  xu kinh  doanh  ∙  ãi t¹  ® n  i kho¶n    ôc     Çn     3, M I,Ph I,Th«ng  t nµy)".  C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ trªn,  doanh nghiÖp  µ   íc®ang  ö  ông  t    Nh n   sd ®Ê do Nhµ   íc giao  íc ngµy  n  tr   1/1/1999  µo  ôc  ch  vm ®Ý s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i trång  û      thu s¶n, lµm  çi    mu (kh«ng  ©n  Öt ®Êt  ùc tiÕp    ph bi   tr   s¶n xuÊt n«ng  nghiÖp, kho  µng, s©n  ¬i,trô së  µm  Öc.. ) thuéc  i  îng   t   ph     l vi . , ®è t   kh«ng  ph¶i nép  Òn    ti thuª ®Êt. Trêng  îp      h doanh  nghiÖp  ö  ông  ét  Çn  sd m ph diÖn  Ých  t  îcgiao ®Ó   ©y  ùng  ôsë  µm  Öc,kho  µng,s©n  ¬i..  t ®Ê ®     xd tr   l vi   t   ph   . vµo  ôc   ch  m ®Ý kh¸c (kh«ng    ph¶i s¶n  Êt    xu n«ng  nghiÖp) th×    ph¶i nép  Òn    ti thuª®Êt  i víi Ön  Ých  t  µy.   ®è     di t ®Ê n 2) C¨n cø  kho¶n 2, §iÒu 4, NghÞ  ®Þnh  sè  04/2000/N§­  ngµy  CP 11/2/2000  ña  Ýnh  ñ  ×  t  ö  ông  µo  ôc  ch  c Ch ph th ®Ê s d vm ®Ý c«ng  éng  c (trong  ®ã   ã  t  µm  Õn    c ®Ê l b xe)kh«ng  éc ®èi t ng nép  Òn sö  ông  t. thu    î   ti   d ®Ê Trêng  îp  n  Þ  ö  ông  ét  Çn  Ön  Ých  t  îc giao      h ®¬ v s d m ph di t ®Ê ®   ®Ó s¶n xuÊt,kinh    doanh, dÞch  ô    v hoÆc  cho thuª l¹ th×   i   ph¶i kª    khai nép  Òn    ti thuª  ®Êt  i víi Ön  Ých  t  µy. ®è    di t ®Ê n Tæng  ôc  Õ   c Thu th«ng  ®Ó   ôc  Õ  b¸o  C thu tØnh      Õtvµ  ùc hiÖn  §¨k L¨k bi   th   chÝnh  s¸ch vÒ   t  ai theo ®óng    ®Ê ®     quy  nh. ®Þ  
Đồng bộ tài khoản