Công văn 4945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
47
lượt xem
4
download

Công văn 4945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chính sách thuế và việc ổn định thị trường mặt hàng giấy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4945/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4945/VPCP-KTTH V/v chính sách thuế và việc ổn Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2008 định thị trường mặt hàng giấy Kính - Bộ Công Thương; gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Thông tin và Truyền thông. Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 6180/BCT-CNN ngày 18 tháng 7 năm 2008 về việc kiểm tra thông tin trên Báo Lao động về vấn đề giấy và giá giấy, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Giao Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh giảm mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng giấy in báo theo thẩm quyền và thủ tục quy định tại Điều 11 Nghị định số 149/2005/ NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ. Về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng giấy, trước mắt thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. 2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo, các nhà tin tăng cường các biện pháp tiết kiệm giấy in, phối hợp với Tổng Công ty giấy Việt Nam và Công ty cổ phần giấy Tân Mai tham gia vào việc nhập khẩu giấy in để đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng trong nước. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Chính phủ; - Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, TTĐT; Phạm Văn Phượng - Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 16
Đồng bộ tài khoản