Công văn 5009/LĐTBXH-CS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
32
lượt xem
2
download

Công văn 5009/LĐTBXH-CS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5009/LĐTBXH-CS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc kế hoạch triển khai tiếp sau khi tập huấn sổ lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5009/LĐTBXH-CS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   a o  ® é n g   h ¬ n g   BL ­ T binh v µ  X∙ h éi s è  5009/L§T B X H­C S   g µ y  18  n th¸ng  11 n¨ m  1994 v Ò  vi Ö c k Õ   o ¹ ch tri Ó n  hai h k ti Õ p sau khi t Ê p h u Ê n  s æ  lao ® é n g K Ý nh   öi:C¸c  ë  g  S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh  µ  héitØnh, thµnh  è v X∙      ph T¹iC«ng  sè    v¨n  2199/CSL§VL­   µy  6­ CV ng 11­ 1994  ña  é   c B Lao  ng    ®é ­ Th¬ng  binh vµ  héivÒ   iÓnkhaithùc hiÖn  Êp      ng  i víi   ë     X∙    tr       c sæ lao ®é ®è     S c¸c Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,nay  é  íng dÉn  ét  è  Öc  µm  Õp sau    X∙    Bh   m s vi l ti   khitËp  Ên      ng:   hu sæ lao®é 1. Trªn c¬  ë        s c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  ña  é,  ë   ¹n  h d c B S so th¶o  ê tr×nh  Ìm  t  k theo Quy Õt  nh  ®Þ hoÆc  chØ   Þ  ña  û   th c U ban  ©n   ©n    ×nh  û     Nh d ®Ó tr U ban nh©n  ©n  Ò   Öc  iÓn khaicÊp      ng  d v vi tr     sæ lao ®é cho    c¸c doanh nghiÖp  ng  ®ã trªn®Þa  µn.   b ­ ViÖc  Êp      ng    c sæ lao ®é cho  êi lao ®éng  îc tr Ón khaitrªnph¹m    ng     ®  i      vi réng,rÊtphøc  ¹pvµ     t   ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh,  ®Þ quy  ×nh vÒ   Êp  tr   c sæ  lao  ng,  vËy  ®é do  ph¶i ® îc Uû       ban  ©n  ©n  µ    nh d v c¸c ban, ngµnh    quan  t©m,  ¹o®iÒu  Ön  t  ki cho  Öc  Õn hµnh  Êp      ng  îcthuËn  î . vi ti   c sæ lao®é ®   li ­ Së     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi gióp  û   v X∙    U ban  ©n   ©n  ñ  × Nh d ch tr   phèi hîp  íic¸c ngµnh  ªnquan  µ    v    li   v Liªn ®oµn    Lao  ng  chøc  iÓn khai ®é tæ  tr     thùc hiÖn.   ­ K Õ   ¹ch tr Ónhaicã  Òu  éidung  ng  Çn  Õt    ho   i     nhi n   nh c h søc  quan  ©m    t c¸c néidung    sau  y:  än    n  Þ  ®© ch c¸c ®¬ v chØ  o  iÓ m,  Ëp  Õ   ¹ch  Ëp  Ên  ®¹ ® l k ho t hu theo cÊp    hoÆc   µnh  ú theo ®iÒu  Ön  ña  õng n¬i. ng tu     ki c t   ­ So¹n    th¶o v¨n b¶n  íng dÉn    ∙  îiý,t¹ C«ng    è     h  nh ® g     i  v¨n s 2199/CSL§VL­ CV  x¸c  nh   â  ®Þ r yªu  Çu  i  íic¸c  c ®è v   ban, ngµnh    ph¶i chØ   o    ®¹ c¸c doanh  nghiÖp  Èn  Þ   chøc  ùc  Ön  Êp      ng  å m:  êigian  ùc chu b tæ  th hi c sæ lao ®é g th   th   hiÖn; hå  ¬  Êy  ê  ªnquan  n   Öc  Êp      s gi t li   ®Õ vi c sæ cho  êi lao  ng;  ©n  ng   ®é ph c«ng  é  Ën  b ph hoÆc   êitæ  ng   chøc  ùc hiÖn,®¨ng  ý  Õ   ¹ch cÊp    íi ë   th     k k ho   sæ v   S Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi.   X∙  2. Ký   Öu    µo      ng  Ó  Ön        hi ghi v sæ lao ®é th hi c¸c tiªuthøc,tØnh, sè        sæ, cÊp qu¶n  ý,thµnh  Çn  l  ph doanh nghiÖp,ngµnh  Ò   îc m∙      ngh ®   ho¸ b»ng  è  ù s t  nhiªn, ô  Ó      th nh sau: c Néi dung   M∙  ho¸ Ghi chó      1.TØnh 01...53 Bé   quy  nh ®Þ     è  2.S sæ 0.000.00 0     Êp  3.C qu¶n  ý l
  2. 2 Néi dung   M∙  ho¸ Ghi chó   +  Trung  ng ¬ 1 +  Þa  ¬ng § ph 2     µnh  Çn: 4.Th ph ­Nhµ   íc   n 1 ­ T   ©n   nh 2 ­C«ng      tytr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n   hh 3 ­C«ng      Çn   tycæ ph 4 ­ XÝ  nghiÖp cã  èn ®Ç u    níc v t   5 ngoµi ­Hîp      ã      ng   t¸cx∙c thuªlao®é 6 ­Khèihµnh  Ýnh  ù      ch s nghiÖp 7 Theo danh  ôc   m ngµnh kinhtÕ  nh     ®Ý kÌm     µnh  Ò 5.Ng ngh      6.Bæ sung,cÊp  ¹   li 2 Theo  éidung  ∙  îcm∙    n  ® ®   ho¸ trªn, ý  Öu    µo    Ôn        hi ghiv sæ di gi¶i sau: k nh TØnh/sè sæ/cÊp    qu¶n  ý. µnh  Çn. Ngµnh  Ò.    Êp  ¹ . l  Th ph   ngh Sæ c t i ThÝ   ô    êi lao ®éng  Êp      ng  µm  Öc  ¹  d 1: Ng     c sæ lao ®é l vi t i c«ng    ty B«ng  v¶i,sîithuéc  é   ¬ng  ¹i ­ Hµ   éi,nghÒ   Öt.Sè      B Th m    N   d   thø  ù ghi trong,Sæ     t      c¸i cÊp    µ:100  × sè      ng  îcghinh  sæ l   th   sæ lao®é ®     sau: 01/0.000.100/1.1.1. Trêng hîp sæ  cÊp  l¹ sÏ ghi tiÕp sè  2  vµo cuèi vµ  sè  sæ  sÏ lµ i   01/0.000/1.1.1.2. ThÝ   ô    êi lao ®éng  Êp      ng  µm  Öc  ¹  d 2: Ng     c sæ lao ®é l vi t i C«ng    ¬n    ty S ­ Hµ   ©y, thuéc Së   T     c«ng  nghiÖp.Sè   tù ghitrong sæ     Êp    µ150  è    thø        c¸ic sæ l   s sæ     ng  îcghinh  lao®é ®     sau: 17/0.000.150/2.1.1. ThÝ   ô    êilao ®éng  Êp      ng  µm  Öc  ¹  d 3: Ng     c sæ lao ®é l vi t i C«ng    Ön  ö ty§i t   SelH¶i Phßng.Sè  tùghitrong sæ     Êp    µ500,sè      ng  îc      thø        c¸ic sæ l     sæ lao®é ®   ghinh    sau: 03/0.000.500/2.2.1 C¸c  Ên    v ®Ò nªu    ÊtcÇn  Õtvµ  ã  Ýnh  trªnr   thi   c t xuyªn suèttrong qu¸ t×nh         tæ chøc  chØ  o  ùc hiÖn  ×  Ëy    Þ    ë   ùc hiÖn  ng  ®¹ th   v v ®Ò ngh c¸c S th   ®ó theo  ­ h íng dÉn    trªn.   D a n h  m ô c  n g µ n h  kinh t Õ   u è c  © n q d
  3. 3 Ngµnh M∙  ho¸ Ngµnh M∙  ho¸ ­C«ng    nghiÖp 1 ­ Sù     nghiÖp  µ  , phôc  nh ë   vô ­X ©y  ùng   d 2 ­C«ng  éng,du  Þch   c  l 9 ­N«ng    nghiÖp,ng    nghiÖp 3 ­Khoa  äc   h 10 ­L© m     nghiÖp 4 ­Gi¸odôc,®µo  ¹o       t 11 ­Giao    th«ng  Ën  v t¶i 5 ­V¨n    Ö   Ët   ho¸,ngh thu 12 ­B u  iÖn  ® 6 ­Y  Õ,BHYT,   t  TDTT 13 ­ Th¬ng nghiÖp, cung øng  7 ­ Tµi chÝnh, tÝn dông,  14 vËtt   ng©n  µng  µ  h v b¶o  Ó m   hi Nhµ   íc n ­S¶n  ÊtvËtchÊtkh¸c   xu       8 ­Qu¶n  ýNhµ   íc   l  n 15 ­ C¸c ngµnh kh«ng s¶n  16 xuÊtvËtchÊtkh¸c.     

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản