Công văn 504/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Dnt Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
115
lượt xem
6
download

Công văn 504/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 504/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thuế đối với Dự án thăm dò tỉ mỉ muối mỏ tại Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 504/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______ ___________________________ Số: 504/TCT-CS Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2008 V/v chính sách thuế đối với Dự án thăm dò tỉ mỉ muối mỏ tại Lào. Kính gửi: Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam. Trả lời công văn số 1022/HCVN-TCKT ngày 2/11/2007 của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam về việc chính sách thuế GTGT đối với Liên danh nhà thầu thực hiện Dự án thăm dò tỉ mỉ muối mỏ tại Lào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này”. Căn cứ theo hướng dẫn trên, trường hợp Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ký hợp đồng thuê Liên danh nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng mỏ và Liên đoàn Intergeo Việt Nam thực hiện Dự án thăm dò tỉ mỉ muối mỏ tại Lào của Tổng Công ty nên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế GTGT của Việt Nam. Vì vậy dịch vụ thăm dò do Liên danh nhà thầu thực hiện nêu trên thuộc diện không chịu thuế GTGT. Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam được biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG - Cục thuế TP Hà Nội; - Vụ PC; - Ban PC, HT, TTTĐ; - Lưu: VT, CS (2b) ĐÃ KÝ Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản