Công văn 5091/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
1
download

Công văn 5091/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5091/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5091/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  æ n g  c ô c thu Õ  S è   T 5091 T C T/ N V 7  n g µ y 17 th¸ng 12 n¨ m  2001 v Ò   vi Ö c C h Ý n h  s¸ch thu ti Ò n  ö  D ô n g  § Ê t S KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  Òn  Ti Giang Tr¶  êiC«ng  l  v¨n  è  s 241/CT­   µy  VP ng 02/11/2001  ña  ôc  Õ   cC thu tØnh  TiÒn Giang, nªu  íng  ¾ c   Ò   Ýnh    v m v ch s¸ch  tiÒn  ö  ông  t; Tæng   ôc  thu  sd ®Ê   c thuÕ  ã    Õn    c ý ki nh sau: T¹i ®iÓ m  1.3, ôc  II phÇn  B, Th«ng t è  115/2000/TT­    m ,  s BTC  ngµy  11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn    µnh  c BT  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­ CP   µy  ng 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   tiÒn  ö  ông  t  c Ch ph v thu  sd ®Ê quy  nh:    ®Þ "... Trêng  îp nhËn  h  chuyÓn  îng lµ®Êt  nh     n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,®Êt  ã  Æt     cm nícnu«itrång thuû        s¶n,®Êt  µm  èi,khi® îcphÐp    l mu       chuyÓn  sang  µm  t    l ®Ê ë th× ph¶inép  Òn sö  ông  t  ng  îctrõsè  Òn sö  ông  t        ti   d ®Ê nh ®     ti   d ®Ê tr¶cho  êi ng   chuyÓn  îng  nh quyÒn   ö  ông  t, n Õu   Òn    sd ®Ê   ti ®ã kh«ng  ã  c nguån  èc  õ g t  ng©n  s¸ch  µ  íc (®îc trõ tèi®a   nh n       b»ng    t  ña  gi¸®Ê c c¸c  ¹  t    Ën  lo i®Ê khi nh chuyÓn  îng,kh«ng  nh   bao  å m     Þtµis¶n    t)". g gi¸tr     trªn®Ê Quy  nh     y   îc thùc  Ön  i  íic¶  êng  îp  ®Þ trªn ®© ®   hi ®è v   tr h quy  nh   ¹ ®Þ ti  kho¶n    Òu    12,§i 1,NghÞ   nh  è  ®Þ s 66/2001/N§­   µy  CP ng 28/9/2001 cña  Ýnh    Ch phñ  Ò   öa  æi, bæ   vs ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­  CP ngµy  11/02/2000  Ò     µnh  Ëtsöa  æi, bæ   v thih lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët m s® c Lu   ®Êt  ai: "Tæ   ®  chøc  kinh  Õ  Ën  t nh chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng  nghiÖp, l©m    nghiÖp, ®Êt    nu«i trång thuû      s¶n, ®Êt  µm  èi  µ   Òn  Ën    l mu m ti nh chuyÓn  îng ®ã   nh   kh«ng  ã  ån  èc  õ ng©n  c ngu g t   s¸ch nhµ  íc,khi® îcc¬    n       quan  nhµ   íc cã  Èm   n   th quyÒn  cho  Ðp   ph chuyÓn  sang  ö  ông  µo  ôc   ch  sd v m ®Ý chuyªn dïng  ×  th kh«ng  ph¶i chuyÓn     sang  thuª ®Êt  ÷ng ph¶i nép  Òn    nh   ti chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  m ®Ý s d ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt".   Tæng   ôc  Õ  c thu th«ng b¸o    ôc  Õ  ®Ó C thu tØnh  Òn  Ti Giang  Õt vµ  ùc bi   th   hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản