Công văn 519/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Công văn 519/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 519/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Bảo tàng Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 519/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 519/TTg-VX V/v xây dựng Bảo tàng Hà Nội Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008 Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Xây dựng; - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 50/TB-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2008), ý kiến của Bộ Xây dựng (công văn số 419/BXD-XL ngày 12 tháng 3 năm 2008), của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1767/BKH-LĐVX ngày 17 tháng 3 năm 2008), của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 821/BVHTTDL- DSVH ngày 13 tháng 3 năm 2008) về việc đề nghị cho phép triển khai xây dựng Bảo tàng Hà Nội theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao , Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội (phần xây dựng và lắp đặt thiết bị) theo hình thức hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT) quy định tại Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ. 2. Về nguyên tắc cho phép chỉ định nhà đầu tư trực tiếp đàm phán và ký kết hợp đồng thực hiện dự án trên. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện theo quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ dự án và tuyệt đối không để xảy ra thất thoát lãng phí./. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Tư pháp biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG - Như trên; - TTg Cp, các PTTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Sinh Hùng Các Vụ: CN, ĐP, TH, Website CP; - Lưu: VT, VX (5), DVT 27
Đồng bộ tài khoản