Công văn 5272/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
3
download

Công văn 5272/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5272/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự án Luật Thuế tài nguyên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5272/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5272/BTC-CST -------------------------------------- V/v xin ý kiến về Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009 dự án Luật Thuế tài nguyên Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Hiệp hội khoáng sản. Thực hiện Nghị quyết số 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009, Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Thuế tài nguyên (tài liệu kèm theo). Bộ Tài chính đề nghị quý cơ quan nghiên cứu, có ý kiến về dự án Luật Thuế tài nguyên để Bộ Tài chính tổng hợp, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định. Ý kiến xin được gửi về Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) trước ngày 25/4/2009. Trân trọng cảm sự phối hợp công tác của quý cơ quan./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Website Chính phủ; (đã ký) - Website Bộ Tài chính; - Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập; - Vụ Pháp chế; - Lưu VT, CST (TS-TN). Đỗ Hoàng Anh Tuấn D:\File tu mang\ D:\File tu mang\ Thang 4\200409\5272_BTC\DT LUAT.doc Thang 4\200409\5272_BTC\DT TO TRINH CP.doc
Đồng bộ tài khoản