Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
66
lượt xem
5
download

Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5378/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5378/VPCP-TCCB V/v soạn thảo, trình Chính Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007 phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức Kính - Bộ Nội vụ; gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2382/TTr-BNV ngày 21 tháng 8 năm 2007 về việc soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ: 1. Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức. 2. Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trên cơ sở các văn bản pháp luật hiện hành về tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và các Bộ, ngành ban hành từ năm 1993 đến nay, tổ chức soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng 12 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về cán Bộ, công chức và 01 đề án tại Danh mục kèm theo Công văn này. Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, - VPQH, VPTW Đảng, Ban Tổ chức TW; (Đã ký) - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - VPCP: BTCN, các PCN; Website CP; các Vụ: TH, CCHC, và Ban XDPL; Nguyễn Xuân Phúc - Lưu: VT, TCCB (05); Hào 116 bản
  2. DANH MỤC Các văn bản pháp luật về cán bộ, công chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, phê duyệt (Kèm theo Công văn số 5378/VPCP-TCCB ngày 24 tháng 9 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ) Tên loại và trích yếu văn bản Cơ quan Cơ quan Thời STT chủ trì phối hợp, hạn xây dựng tổng hợp và trình Nghị định quy định danh mục các ngạch công Bộ Nội Bộ Nội vụ 1 12/2007 chức và kết cấu ngạch công chức trong các cơ vụ quan nhà nước. Nghị định ban hành bộ tiêu chuẩn các chức vụ Bộ Nội Bộ Nội vụ 2 12/2007 lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên vụ đến cấp thứ trưởng và tương đương của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tiêu chuẩn các chức vụ lãnh đạo từ cấp phòng và tương đương trở lên của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đến cấp trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương. Quyết định của TTg quy định tiêu chuẩn các Bộ Nội Bộ Nội vụ 3 3/2008 ngạch công chức hành chính nhà nước. vụ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy Bộ Tài Bộ Nội vụ 4 4/2008 định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên chính ngành kế toán, thuế, kiểm toán, hải quan, dự trữ. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy Ngân hàng Bộ Nội vụ 5 4/2008 định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên Nhà nước Việt Nam ngành Ngân hàng. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy Bộ Tư Bộ Nội vụ 6 4/2008 định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên pháp ngành Tư pháp. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy Bộ Nông Bộ Nội vụ 7 4/2008 định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên nghiệp và ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ Phát triển sản. nông thôn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy Bộ Thông Bộ Nội vụ 8 4/2008 định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên tin và ngành thông tin truyền thông. Truyền thông Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy Bộ Công Bộ Nội vụ 9 4/2008 định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên Thương ngành kiểm soát viên quản lý thị trường. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy Bộ Khoa Bộ Nội vụ 10 4/2008
  3. định tiêu chuẩn các ngạch công chức chuyên học và ngành kiểm soát viên chất lượng sản phẩm Công nghệ hàng hoá. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban Bộ Nội Bộ Nội vụ 11 11/2007 hành Quy chế tổ chức kỳ thi tuyển và xét công vụ chức, Quy chế tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức và Nội quy thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban Bộ Nội Bộ Nội vụ 12 11/2007 hành Quy chế đánh giá công chức. vụ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê Bộ Nội Bộ Nội vụ 13 12/2007 duyệt Đề án thí điểm tổ chức thi tuyển một số vụ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong một số cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương (cấp vụ và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cấp phòng thuộc UBND cấp huyện và tương đương, cấp sở thuộc UBND cấp tỉnh và tương đương).
Đồng bộ tài khoản