Công văn 546/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Công văn 546/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 546/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đưa lao động đi làm việc tại Malaysia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 546/QLLĐNN-TTLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA c«ng v¨n cña côc qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi - bé lao ®éng-th¬ng binh vµ x· héi sè 546/qll®nn-ttl® ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2002 vÒ viÖc ®a lao ®éng ®i lµm viÖc t¹i malaysia KÝnh göi: C¸c doanh nghiÖp thÝ ®iÓm ®a lao ®éng sang Malaysia Qua kiÓm tra viÖc thùc h;Ön thÝ ®iÓm ®a lao ®éng sang lµm viÖc t¹i Malaysia, Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi th«ng b¸o vµ híng dÉn nh sau: - C¸c doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc khai th¸c vµ thùc hiÖn hîp ®ång, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ ®a ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n íc ngoµi vµ c¸c chØ ®¹o cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi vÒ thÝ ®iÓm ®a lao ®éng sang lµm viÖc t¹i Malaysia. Sè lîng lao ®éng ®a sang lµm viÖc t¹i Malaysia t¨ng nhanh vµ ®ang dÇn æn ®Þnh. - Tuy nhiªn, còng cßn mét sè tån t¹i trong kh©u ký kÕt hîp ®ång; ®¨ng ký hîp ®ång; tuyÓn chän; ®µo t¹o - gi¸o dôc ®Þnh híng cho ngêi lao ®éng; thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ngêi lao ®éng;… §Ó thùc hiÖn tèt ®ît thÝ ®iÓm ® a lao ®éng sang lµm viÖc t¹i Malaysia theo chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ, qua t×nh h×nh thùc tÕ triÓn khai trong thêi gian qua cña c¸c doanh nghiÖp, Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn nghiªm c¸c chØ ®¹o cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi t¹i c¸c v¨n b¶n cho phÐp doanh nghiÖp ®îc thÝ ®iÓm ®a lao ®éng sang Malaysia vµ c«ng v¨n sè 1656/L§TBXH-QLL§NN ngµy 4/6/2002 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, ®Æc biÖt lµ c¸c vÊn ®Ò sau: 1/ §¨ng ký hîp ®ång ®èi víi mçi yªu cÇu cung cÊp lao ®éng (Letter of Demand) cña tõng chñ sö dông lao ®éng ®· cã giÊy phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Malaysia theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 152/1999/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña ChÝnh phñ. Hå s¬ ®¨ng ký hîp ®ång gåm: - B¶n ®¨ng ký thùc hiÖn hîp ®ång theo mÉu sè 5 Th«ng t 28/1999/TT- BL§TBXH ngµy 15/11/1999 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; - Hîp ®ång t vÊn ký gi÷a doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ ®èi t¸c t vÊn (trong ®ã cã quy ®Þnh møc phÝ m«i giíi vµ tr¸ch nhiÖm cña bªn t vÊn ®èi víi ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp ViÖt Nam); - GiÊy yªu cÇu tuyÓn lao ®éng ViÖt Nam cña chñ sö dông lao ®éng (Letter of Demand) do chñ sö dông lao ®éng hoÆc ng êi ®îc chñ sö dông lao ®éng ñy quyÒn phï hîp víi luËt ph¸p Malaysia ký, cã ghi râ sè lîng, c¬ cÊu nghÒ nghiÖp, tiªu chuÈn lao ®éng vµ c¸c ®iÒu kiÖn hîp ®ång ®èi víi ng êi lao ®éng ®· ®îc c¬ quan c«ng chøng cña Malaysia chøng thùc; - GiÊy ñy quyÒn cña chñ sö dông lao ®éng (Power of Attorney) ñy quyÒn cho doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng cña ViÖt Nam tuyÓn lao ®éng do chñ sö dông lao ®éng hoÆc ngêi ®îc chñ sö dông lao ®éng ñy quyÒn phï
  2. 2 hîp víi luËt ph¸p Malaysia ký vµ ®· ®îc c¬ quan c«ng chøng cña Malaysia chøng thùc; - GiÊy chÊp thuËn cña C¬ quan nhËp c cã thÈm quyÒn cho phÐp chñ sö dông lao ®éng nhËn lao ®éng níc ngoµi, trong ®ã cã lao ®éng ViÖt Nam, b¶n tiÕng Malaysia vµ b¶n dÞch ra tiÕng Anh ®· ® îc c¬ quan l·nh sù Bé Ngo¹i giao Malaysia chøng thùc; - Hîp ®ång lao ®éng mÉu ®· ®îc chñ sö dông lao ®éng hoÆc ngêi ®îc chñ sö dông lao ®éng ñy quyÒn phï hîp víi luËt ph¸p Malaysia ký vµ ®· ®îc c¬ quan c«ng chøng cña Malaysia chøng thùc. 2/ Tæ chøc tuyÓn chän lao ®éng trùc tiÕp, g¾n tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn cÊp x·, phêng vµ l·nh ®¹o c¸c c¬ së s¶n xuÊt, c¬ së ®µo t¹o dÓ ®¶m b¶o tuyÓn ®îc nh÷ng lao ®éng cã ®¹o ®øc tèt, xuÊt th©n tõ gia ®×nh chÊp hµnh tèt c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña Nhµ níc; kh«ng thu phÝ tuyÓn chän ®èi víi ngêi lao ®éng. C«ng bè c«ng khai vÒ sè lîng tuyÓn, tiªu chuÈn tuyÓn chän, ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ sinh ho¹t, quyÒn lîi thu nhËp cña ng êi lao ®éng vµ c¸c kho¶n chi phÝ ®èi víi ngêi lao ®éng râ rµng, rµnh m¹ch. 3/ Ph¶i tæ chøc ®µo t¹o ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh hoÆc Hoa) - gi¸o dôc ®Þnh híng cho lao ®éng theo ®óng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 49/Q§- QLL§NN ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2002 cña Côc tr ëng Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi.Tríc khi tiÕn hµnh ®µo t¹o ngo¹i ng÷ (tiÕng Anh hoÆc Hoa) - gi¸o dôc ®Þnh híng cÇn cho ngêi lao ®éng häc tËp kü vÒ ®iÒu kiÖn hîp ®ång, c¸c kho¶n thu tríc khi ®i, c¸c kho¶n trÝch nép tõ tiÒn l¬ng trong thêi gian lµm viÖc ë Malaysia ®Ó ngêi lao ®éng cã thÓ tÝnh ®îc thu nhËp thùc tÕ hµng th¸ng trong thêi gian ngêi lao ®éng lµm viÖc ë Malaysia. Trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o, doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc qu¶n lý häc viªn ®Ó theo dâi vÒ ý thøc tæ chøc kû luËt; kiªn quyÕt lo¹i bá nh÷ng lao ®éng thiÕu ý thøc kû luËt, ®¹o ®øc kÐm; kÕt thóc khãa ®µo t¹o ph¶i tæ chøc kiÓm tra chÊt l îng phï hîp víi yªu cÇu cña ®èi t¸c ®Ó cÊp chøng chØ. 4/ Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 152/1999/N§-CP ngµy 20 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ, c¸c v¨n b¶n h íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh vµ c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ X· héi, Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi vÒ ®a lao ®éng sang lµm viÖc t¹i Malaysia vÒ: phÝ m«i giíi, phÝ häc tËp, gi¸o dôc ®Þnh híng, phÝ xin viza, tiÒn vÐ m¸y bay vµ lÖ phÝ s©n bay,… (theo yªu cÇu t¹i c«ng v¨n sè 1656/L§TBXH- QLL§NN ngµy 4/6/2002 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi). 5/ Riªng ®èi víi lao ®éng n÷, ®Ò nghÞ c¸c doanh nghiÖp t¹m thêi cha tuyÓn chän, ®µo t¹o lao ®éng n÷ khi ch a nhËn ®îc c¸c v¨n b¶n chÝnh thøc cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cña Malaysia cho phÐp chñ sö dông lao ®éng Malaysia tuyÓn lao déng n÷ ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i Malaysia. 6/ §èi víi nh÷ng doanh nghiÖp uû quyÒn cho mét sè ®¬n vÞ trùc thuéc cïng thùc hiÖn viÖc cung øng lao ®éng sang Malaysia: Doanh nghiÖp ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n íc cña c¸c ®¬n vÞ ®îc uû quyÒn, ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ ®îc uû quyÒn, b¸o c¸o râ ®Þa chØ vµ hîp ®ång cung øng lao ®éng do ®¬n vÞ ®îc ñy quyÒn thùc hiÖn ®Ó Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi kiÓm tra, theo dâi, gi¸m s¸t.
  3. 3 Côc Qu¶n, lý lao ®éng víi níc ngoµi yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ®ang thÝ ®iÓm ®a lao ®éng sang lµm viÖc t¹i Malaysia thùc hiÖn nghiªm c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc, c¸c chØ ®¹o cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, ®Æc biÖt lµ khÈn tr¬ng chÊn chØnh c¸c vÊn ®Ò tån t¹i ®· ph¸t sinh trong thêi gian võa qua. Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi sÏ xem xÐt ®×nh chØ viÖc thùc hiÖn thÝ ®iÓm ®a lao ®éng sang Malaysia vµ tïy theo møc ®é vi ph¹m sÏ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp vi ph¹m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản