Công văn 551/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Công văn 551/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 551/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 551/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 551/VPCP-KTTH V/v báo cáo kết quả kiểm tra Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2008 các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng Kính Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, gửi: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an, Công Thương. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8106/BKH-TM&DV ngày 5 tháng 11 năm 2007) về Báo cáo kết quả kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau: 1. Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh báo cáo, đánh giá một cách toàn diện hơn nữa về các mặt được, chưa được việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng của các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, những tác động và ảnh hưởng đến phát triển du lịch, kinh tế, xã hội; trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương đối với loại hình kinh doanh này, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 2 năm 2008. 2. Đối với những cơ sở đã vi phạm Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 32/2003/ QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để xử lý dứt điểm trong quý I năm 2008 theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục c điểm 1 công văn số 2995/VPCP-KTTH ngày 1 tháng 6 năm 2007. 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 công văn số 2995/VPCP-KTTH ngày 1 tháng 6 năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ, (Đã ký) - PTTg Nguyễn Thiện Nhân; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Xuân Phúc Website Chính phủ, các Vụ: NC, TH, QHQT, V.I, VX; - Lưu: VT, KTTH (3). 20
Đồng bộ tài khoản