Công văn 5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
17
download

Công văn 5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5535/VPCP-CN V/v cấp phép triển khai dịch vụ Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007 thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 04/BTTTT-VT ngày 31 tháng 8 năm 2007 về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau: 1. Cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tiến hành triển khai cấp phép dịch vụ thông tin di động 3G thông qua thi tuyển theo kế hoạch và thời hạn nêu tại mục 1 công văn nêu trên. 2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục cấp phép triển khai thử nghiệm dịch vụ truy cập băng rộng không dây WiMAX trong thời hạn 01 năm; sau đó tổng kết, đánh giá cấp phép chính thức phù hợp với quy định quản lý và điều kiện thực tế của Việt Nam. 3. Tiếp tục gia hạn giấy phép hoặc cấp giấy phép mới cho các doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu thử nghiệm dịch vụ WiMAX cố định tại băng tần số 3,3 - 3,4 GHz. 4. Cấp phép thử nghiệm dịch vụ WiMAX di động cho các doanh nghiệp: - 04 doanh nghiệp (EVN Telecom, Viettel, FPT và VTC) thử nghiệm tại băng tần số 2,3 - 2,4 GHz; - VNPT thử nghiệm tại băng tần số 2,5 - 2,69 GHz. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân; PHÓ CHỦ NHIỆM - Các Bộ: KH&ĐT, TC, KH&CN, CA; - Các doanh nghiệp: VNPT, Viettel, EVN Telecom, VTC, FPT; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐMDN, KG, NC, TH; - Website CP; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, CN (3b) T.26
Đồng bộ tài khoản