Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
4
download

Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng về việc thành lập Công ty cổ phần đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 2.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 563/BXD-KHTK của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số 563 /BXD - KHTK ------------------- V/v Thành lập Công ty cổ phần đầu tư Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009 dự án Nhà máy nhiệt điện Long phú 2. Kính gửi : Các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng. Thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 23/3/2009 giao Bộ Xây dựng chủ trì thành lập Công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 với công suất 1200MW, để áp dụng Dự án về khoa học công nghệ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trong nước thiết bị nhà máy nhiệt điện chạy than công suất tổ máy đến 600MW ”. Để chuẩn bị cho việc thành lập Công ty cổ phần làm chủ đầu tư Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2, Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp thuộc Bộ có điều kiện, năng lực tham gia công ty cổ phần gửi đăng ký (nêu rõ tỷ lệ tham gia vốn điều lệ) về Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2009./. Nơi nhận : KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG -Bộ trưởng(để b/c). đã ký - Lưu VP, KHTC. Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản