Công văn 5683-BKH/TH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
170
lượt xem
3
download

Công văn 5683-BKH/TH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5683-BKH/TH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư về việc đẩy mạnh tiến độ XDCB trong những tháng cuối năm 1996

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5683-BKH/TH của Bộ Kế hoạc và Đầu tư

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   Õ   o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  5683  K H/ T H   g µ y  01 th¸ng 11  m  1996  BK h B n n¨ v Ò   Ö c ® È y  m ¹ n h  ti Õ n ® é   © y  d ù n g   ¬   ¶ n  trong n h ÷ n g  th¸ng c u èi vi x cb   n¨ m  1996 K Ý nh   öi: g  ­ C¸c  é,  ¬    B c quan ngang  é,  B Tæng   ôc, Tæng   c  c«ng   ty.   ­  û   U ban   © n   © n   µ   ë   Õ   ¹ch  µ   Çu    c¸c  nh d v S K ho v§ t tØnh,        thµnh  è  ùc thuéc          ph tr   Trung  ng. ¬ Thùc  Ön  hi ChØ   Þ  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   y  ¹nh  Õn ®é   ©y   th c Th t   ph v ®È m ti   x dùng  ¬  c b¶n  trong nh÷ng    th¸ng cuèin¨m      1996    (v¨nb¶n  è  s 5169/KTTH  µy  ng 14 th¸ng10    n¨m  1996),sau      æi  èng  Êt víi é  µichÝnh  Ò   Öc    khitrao® th nh     T   B v vi ®iÒu  chØnh, ®iÒu  µ  Õ   ¹ch  µ  Êp  èn    ho k ho v c v thanh    èil ng  ©y  ùng  to¸n kh  î x d c¬  b¶n,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ô  Ó      K ho   § th   c th nh sau: 1.V Ò   iÒu  µ,®iÒu   ® ho   chØnh  Õ   ¹ch n¨m  k ho   1996. Trªn  ¬  ë  Õ   ¹ch  u    XDCB   îc giao  u   c s k ho ®Ç t ®  ®Ç n¨m  ¹  t iQuy Õt  nh   ®Þ 863/TTg  µy  th¸ng12  ng 30    n¨m  1995  µ      v c¸cv¨n b¶n  ∙  ® cho  Ðp  iÒu  ph ® chØnh   c¬  Êu  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  µ  é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,kiÓm   iÓ m   ×nh  c c Th t   ph v B K ho v§ t  ® t h×nh  ùc hiÖn  th¸ng,rµ    ñ tôc x©y  ùng  ¬  th   10    so¸tth     d c b¶n,nhÊt thiÕtph¶i® a          ra  µi kÕ   ¹ch  ngo   ho n¨m 1996  ÷ng  nh c«ng  ×nh  tr kh«ng    iÒu  Ön  ®ñ ® ki theo  NghÞ   nh  ®Þ 42/CP. Trªn c¬  ë  ÷ nguyªn tæng      s gi     møc  èn  îcgiao,c¸c Bé   µ  v ®    v ®Þa  ¬ng  ñ  ng  iÒu  µ, ®iÒu  ph ch ®é ® ho   chØnh  Õ   ¹ch  k ho theo  nguyªn t¾c      sau ®©y: 1.1.ChØ   iÒu    ® chØnh    èn  t¨ng v cho c«ng  ×nh ®∙  µn  µnh  tr   ho th hoÆc   ã  c kh¶  n¨ng  µn  µnh  ho th trongn¨m    1996. 1.2.Kh«ng  è  Ý thªm    b tr   c«ng  ×nh  íi vµo  Õ   ¹ch  tr m  k ho n¨m 1996  Ó    (k c¶ nh÷ng  c«ng  ×nh ®∙  ã    ñ tôctheo 42/CP). tr   c ®ñ th       1.3.Kh«ng  îcgi¶m  èn    ®  v c«ng  ×nh nhã m   B      èn  tr   A,  ®Ó t¨ng v cho  ã m   nh C.  ChØ   îclµm  îcl¹  ®  ng   igi¶m  èn  , v c«ng  ×nh nhã m         èn  tr   C ®Ó t¨ngv c«ng  ×nh tr   nhã m   B  A,  hoÆc     t¨nggi¶m  iÒu  ® chØnh trongnéibé  õng nhã m   B,    t   A,  C. 1.4.§îc phÐp  iÒu     ® chØnh  ¬  Êu  èn  c c v trong ph¹m    Õ   ¹ch  èn  ña    vik ho vc m ét c«ng  ×nh  ∙  îc th«ng  tr ®®  b¸o    ¬  ë  trªnc s ph¶i ®¶m     b¶o  ¬  Êu  èn  ña  cc vc c«ng  ×nh theo tæng  ù    îcduyÖt. tr     d to¸n®   1.5.Nh÷ng    c«ng  ×nh kh«ng    ñ  ôc x©y  ùng  ¬  tr   ®ñ th t   d c b¶n  a  ngoµi ® ra    kÕ   ¹ch  îcphÐp  è  Ý m ét  ho ®  b tr   kho¶n  èn    v ®Ó kh¶o    ÕtkÕ   µ  Ëp  s¸tthi   v l tæng  dù to¸n. C¸c  é   µ  a   ¬ng  B v ®Þ ph sau    ùc hiÖn  Öc  iÒu  khith   vi ® chØnh  è  Ý l¹ kÕ   b tr    i ho¹ch,®¨ng  ý  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh      k v   K ho v§ t  T   ®Ó theo  âivµ  Êp  d  c ph¸tthanh    to¸n.Trong  êng  îp  Öc  iÒu    tr h vi ® chØnh    íic¸c nguyªn  ¾c    tr¸ v     i t nªu trªnBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íicã    Õn    K ho   § tm   ý ki trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    5  k t  nh ® îcv¨n b¶n  ¨ng  ý.    ® k
  2. 2 2.V Ò   Êp  èn    c v thanh    èil ng x©y  ùng  ¬  to¸nkh  î   d c b¶n: Thùc  Ön  hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   ªnBé   è  tli   s 04/TTLB  µy  th¸ng ng 10    9  n¨m 1996  ô  Ó  µ: c th l ­ Nh÷ng  ù      d ¸n c«ng  ×nh ®∙  iÓn khaithñ tôc ®Ç u    µ  ©y  ùng  tr   tr       tv x d theo  NghÞ   nh  ®Þ 177/CP  ang  Õp tôcthi ® ti       c«ng  × kh«ng  th   ph¶ilµm  ¹thñ tôctheo    l      i NghÞ   nh  ®Þ 42/CP  µ  îccÊp  èn  v®  v thanh   to¸ntheo NghÞ   nh    ®Þ 177/CP. ­ Nh÷ng  ù      d ¸n,c«ng  ×nh ® îc ghikÕ   ¹ch  u    tr       ho ®Ç tn¨m  1996, ®Õ n       nay ®∙  ã  èil ng  c kh  î XDCB   ùc hiÖn, nhng  th     cßn  Õu  ét  è  ñ  ôc hå  ¬  thi m s th t   s theo  quy  nh  : Dù       Õtcha  îc duyÖt,trong khi®îiquyÕt  nh  ña  ®Þ nh   to¸n chiti   ®        ®Þ c cÊp  ã  Èm  Òn    Öt ®¬n  Þ  óng thÇu..   îcphÐp  Êp  èn  c th quy phª duy   v tr   .®   , c v thanh  to¸n80%     Þ khèil ng ®∙  ùc hiÖn, khihoµn    gi¸tr    î   th      chØnh  ñ tôc hå  ¬  Ï ® îc th     s s     cÊp  èn  v thanh    Õp 20%     Þkhèil ng cßn  ¹ . to¸nti   gi¸tr    î   li 3. § Ó   é   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh  ã  iÒu  Ön  Õn  Þ    B K ho v§ t  T   c® ki ki ngh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  iÒu  µnh  èin¨m, yªu  Çu    é   µ  a   ¬ng    t  ph ® h cu    c c¸c B v ®Þ ph b¸o c¸o vÒ   é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  µo  èith¸ng11    B K ho   § t  T   v cu     n¨m  1996,khèi     l ng  ùc  Ön  ∙  îc nghiÖm   î th hi ® ®   thu  µ  èn  ∙  îc thanh  vv ®®  to¸n cña  th¸ng.   11    Nh÷ng  Õn  Þ    Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh  ki ngh ®Ó 2  K ho v§ t  T   hoÆc   Ýnh  Ch phñ    Õt. gi¶i quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản