Công văn 5698/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Sang Hà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Công văn 5698/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5698/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5698/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5698/VPCP-ĐMDN V/v phương án cổ phần hóa Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2007 Công ty Tài chính Dầu khí Kính - Ngân hàng Nhà nước Việt gửi: Nam; - Bộ Tài chính; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 113/TTr-NHNN ngày 04 tháng 10 năm 2007) về phương án cổ phần hóa Công ty Tài chính Dầu khí, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Công ty Tài chính Dầu khí thực hiện việc bán cổ phần cho cổ đông chiến lược theo đúng quy định của Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 30%, một nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 15% vốn điều lệ. 2. Công ty Tài chính Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan. 3. Về tên gọi của Công ty sau khi cổ phần hóa, thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4560/VPCP-ĐMDN ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ thông báo để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng; - Bộ Công Thương; (Đã ký) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN; - VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Phạm Viết Muôn Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: TH, DK, KTTH; - Lưu: VT, ĐMDN (3).
Đồng bộ tài khoản