Công văn 57/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
326
lượt xem
8
download

Công văn 57/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 57/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc Chi phí công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình ở hải đảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 57/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------------- ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 S : 57/BXD-KTXD V/v: Chi phí công tác tư v n giám sát thi công xây d ng công trình h i ñ o. Kính g i: S Xây d ng t nh Kiên Giang B Xây d ng ñã nh n văn b n s 1522/SXD-XDCB ngày 25/12/2008 c a S Xây d ng t nh Kiên Giang v chi phí công tác tư v n giám sát thi công xây d ng công trình h i ñ o. Sau khi xem xét, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo qui ñ nh t i Ngh ñ nh s 99/2007/Nð-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v Qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình và Thông tư s 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B Xây d ng thì ch ñ u tư căn c tính ch t, ñi u ki n ñ c thù c a công trình, h th ng ñ nh m c d toán c a Nhà nư c và phương pháp l p ñơn giá xây d ng công trình theo hư ng d n c a B .vn Xây d ng ñ xây d ng và quy t ñ nh áp d ng ñơn giá c a công trình làm cơ s xác ñ nh d toán, qu n lý chi phí ñ u tư xây d ng công trình. ð nh m c chi phí giám sát thi công xây d ng công trình ñư c B Xây d ng công b t i văn b n s 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Trư ng am h p áp d ng ñ nh m c chi phí giám sát thi công xây d ng công trình như t i văn b n s 1751/BXD-VP không phù h p, thì l p d toán chi phí như hư ng d n t i ph l c hư ng d n l p tn d toán chi phí ñ ch ñ u tư phê duy t áp d ng. ie S Xây d ng t nh Kiên Giang căn c ý ki n nêu trên ñ th c hi n./. tV ua KT. B TRƯ NG Ni nh n: .L TH TRƯ NG Như trên; ww Lưu VP, KTXD, S(8). w Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản