Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc giá đất bán nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 570/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  s è  570 T C T/N V 7   n g µ y  13 th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò   Ö c gi¸ ® Ê t b¸n  h µ  bi Ö t  ù thu é c s ë  vi   n th h ÷ u  n h µ  n íc K Ý nh   öi:C ôc  Õ   µnh  è  g  thu th ph H¶i  Phßng Tr¶  êiC«ng  sè  l  v¨n  1050  CV/CT  µy  ng 26/11/2002  ña  ôc  Õ  µnh  cC thu th phè H¶i Phßng  Ò   Öc  Ýnh    t  v vi t gi¸®Ê b¸n  µ  Öt thù  nh bi   theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­ CP,  Tæng  ôc  Õ  ã    Õn    c thu c ý ki nh sau: 1.V Ò   ¹n møc  t      ông  íi é    h  ®Ê ë ¸p d v   mua  µ  éc së  ÷u  µ  íc. h nh thu   h nh n Theo  quy ®Þnh  t¹ §iÒu  8  NghÞ  ®Þnh  sè  38/2000/N§­  ngµy  i CP 23/8/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò     Òn sö  ông  t:H¹n  c Ch ph v thu ti   d ®Ê   møc  t    ña  ét  ®Ê ë c m hé    nh  îctÝnh    gia ®× ®  trªntæng  Ön  Ých  ña  di t c ng«inhµ    é) khimua  µ    (c¨nh     nh ë  éc së  ÷u  µ  ícvµ  Ön  Ých  t  ©y  ùng  thu   h nh n   di t ®Ê x d kh¸c ® îccÊp  Êy     gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t. quy s d ®Ê 2. V Ò   Ön  Ých    Ýnh    di t ®Ó t thu  Òn  ö  ông  t  µ  ©n    Òn  ö  ti s d ®Ê v ph bæ ti s dông  t ®Ê DiÖn  Ých  t    Ýnh  tiÒn  ö  ông  t  ña  ét  t ®Ê ®Ó t thu  sd ®Ê c m khu«n    Öt viªnbi   thù lµdiÖn  Ých  ö  ông     t sd riªngcho  ©n    èng  ¹ biÖtthù ®ã,  å m   Ön  Ých    d cs t i    g di t n Òn  µ, c«ng  ×nh phô, s©n, vên, lèi®i  nh   tr           chung  trong khu«n    Ðp  Ýn,   viªnkh k  kh«ng  Ýnh  ÷ng  Ön  Ých  ö  ông  t nh di t sd cho  ôc  ch  m ®Ý c«ng  éng  c chung kh¸c. Ph¬ng  ph¸p  ©n    Òn sö  ông  t  ña  Ötthù nhiÒu  Çng,nhiÒu  ph bæ ti   d ®Ê c bi     t   hé    îc thùc  Ön  ë®   hi theo  b¶ng  ©n    Ö   è  Çng  ph bæ h s t quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n    2 §iÒu  NghÞ   nh  è  8  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 3. V Ò   dông  ¹n    ¸p  h møc  t      Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t  i  íi ®Ê ë ®Ó mi   ti   d ®Ê ®è v   hé    nh  éc ®èi t ng ® îchç  î Òn sö  ông  t. gia®× thu    î     tr  ti   d ®Ê Theo  quy  nh   ¹  iÓ m   m ôc     Çn  Th«ng   sè  ®Þ t i® 1  C ph IV  t 115/2000/TT­ BTC   µy  ng 11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  c BT  h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­  CP mªu  trªn:Trêng  îp  é     h h gia  nh   ®× mua   µ     Òu  Çng  nh ë nhi t nhiÒu  é    éc së  ÷u  µ  íc®ång  êi® îccÊp  Òn  ö  ông  t  i h ë thu   h nh n   th     quy sd ®Ê ®è   víidiÖn  Ých  t  ö  ông  Òn kÒ     t ®Ê s d li   (hoÆc  trong cïng khu«n    ña  µ  µ,     viªnc to nh   biÖt thù),h¹n      møc   t      dông  Ýnh  ®Ê ë ®Ó ¸p  ch s¸ch  Ôn  mi gi¶m  Òn  ö  ông  ti s d ®Êt  îc tÝnh    ®  trªntæng  Ön  Ých  t  di t ®Ê (bao  å m   t  ©n    g ®Ê ph bæ theo  µ  µ  nh v diÖn  Ých  îc cÊp  Êy  t ®  gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t) ®èi  íidiÖn  Ých  nh quy sd ®Ê   v  t trong h¹n    møc.  é   éc  Ön  Ôn  µ  H thu di mi v gi¶m  Òn  ö  ông  t  ×  ti s d ®Ê th chØ   îc ®  miÔn  hoÆc  gi¶m  Òn sö  ông  t  ét  Çn,kh«ng    ông  ng  êic¶  Õ   ti   d ®Ê m l   ¸p d ®å th   ch ®é   Ôn  µ  mi v gi¶m  Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê
Đồng bộ tài khoản