Công văn 5784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
41
lượt xem
3
download

Công văn 5784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xác định giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 87/2004/TT-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5784/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 5784/TCHQ-KTTT ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ viÖc híng dÉn x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu thuéc ®èi tîng ¸p dông Th«ng t sè 87/2004/TT-BTC KÝnh göi: - Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè C¨n cø Th«ng t sè 87/2004/TT-BTC ngµy 31/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh thuÕ xuÊt khÈu thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn NghÞ ®Þnh sè 60/2002/N§-CP ngµy 06/6/2002 cña ChÝnh phñ; Tæng côc H¶i quan híng dÉn viÖc ¸p gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.1.2.2 vµ 1.2, phÇn A, môc I, Th«ng t sè 87/2004/TT-BTC ngµy 31/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh nh sau: I. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ 1. Gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ thùc tÕ ngêi mua ®· thanh to¸n hay sÏ ph¶i thanh to¸n cho ngêi b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu (gäi t¾t lµ gi¸ thùc tÕ), bao gåm gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n th¬ng m¹i vµ c¸c kho¶n tiÒn ngêi mua ph¶i tr¶ nhng cha tÝnh vµo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n th¬ng m¹i nh chi phÝ vËn t¶i, phÝ b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan tíi hµng ho¸ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, môc VII, ch¬ng II, Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC tÝnh ®Õn cöa khÈu nhËp ®Çu tiªn. 2. Ngêi khai h¶i quan cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o ®Çy ®ñ c¸c chi phÝ mua hµng, cung cÊp c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ mua hµng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung khai b¸o. 3. C¬ quan H¶i quan ph¶i kiÓm tra, ®èi chiÕu néi dung cña hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ c¸c kho¶n ngêi mua ph¶i tr¶, tÝnh chÝnh x¸c, hîp lý cña c¸c tµi liÖu ®· khai b¸o. Trêng hîp ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm m©u thuÉn, bÊt hîp lý trªn hå s¬ th× yªu cÇu ngêi khai h¶i quan gi¶i tr×nh. 4. Gi¸ tÝnh thuÕ do c¬ quan H¶i quan x¸c ®Þnh trong thêi h¹n lµm thñ tôc h¶i quan. C¬ quan h¶i quan c¨n cø vµo hå s¬ l« hµng nhËp khÈu vµ c¸c th«ng tin cã s½n t¹i c¬ quan h¶i quan ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ. 5. Khi x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng ho¸ nhËp khÈu, c¬ quan H¶i quan ph¶i sö dông c¸c th«ng tin gi¸ néi bé trong ngµnh cung cÊp vµ danh môc d÷ liÖu gi¸. "Danh môc d÷ liÖu gi¸": Lµ møc gi¸ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ nhËp khÈu thùc tÕ cña hµng ho¸ ®îc x©y dùng tõ c¸c nguån th«ng tin sau:
  2. 2 - TrÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, t¬ng tù cã s½n trong hÖ thèng GTT22. - Gi¸ b¸n thÞ trêng néi ®Þa trõ lïi c¸c chi phÝ ph¸t sinh sau nhËp khÈu. - Gi¸ chµo b¸n c«ng khai l¹i níc xuÊt khÈu. II. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ: 1. §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, trªn hîp ®ång thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 LuËt Th¬ng m¹i th× gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng mét trong c¸c ph¬ng ph¸p theo tr×nh tù sau ®©y: 1.1. Ph¬ng ph¸p so s¸nh víi "Danh môc d÷ liÖu gi¸": - Gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ nÕu gi¸ thùc tÕ cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ ®¹t tõ 90% trë lªn so víi trÞ gi¸ mÆt hµng gièng hÖt, t¬ng tù cã trong "Danh môc d÷ liÖu gi¸". - Gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo trÞ gi¸ mÆt hµng gièng hÖt, t¬ng tù cã trong danh môc d÷ liÖu gi¸ nÕu gi¸ thùc tÕ cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ kh«ng ®¹t 90% so víi trÞ gi¸ mÆt hµng gièng hÖt, t¬ng tù cã trong "Danh môc d÷ liÖu gi¸" Doanh nghiÖp cã quyÒn chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña møc gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan H¶i quan khi kh«ng ®ång ý víi møc gi¸ do c¬ quan H¶i quan ¸p dông cã trong "Danh môc d÷ liÖu gi¸". ViÖc quy ®Þnh néi dung chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Phô lôc ban hµnh kÌm theo v¨n b¶n nµy. 1.2. Ph¬ng ph¸p so s¸nh víi trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ gièng hÖt, t- ¬ng tù ®· nhËp khÈu. - Gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ nÕu gi¸ thùc tÕ cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ lín h¬n hoÆc b»ng trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù ®· nhËp khÈu cã s½n trong ch¬ng tr×nh GTT22. - Gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù nÕu gi¸ thùc tÕ cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thÊp h¬n gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù ®· nhËp khÈu cã s½n trong ch¬ng tr×nh GTT22. 1.3. Ph¬ng ph¸p kh¸c: Trêng hîp kh«ng thÓ t×m ®îc hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù ®Ó so s¸nh vµ x¸c ®Þnh gi¸ theo 2 ph¬ng ph¸p nªu trªn th× gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ thùc tÕ do doanh nghiÖp khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan. C¸n bé H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm cËp nhËt ®Ó Côc xö lý. 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ nhng hîp ®ång kh«ng phï hîp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 50 LuËt Th¬ng m¹i; Hµng ho¸ nhËp khÈu kh«ng cã hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ nh: hµnh lý qu¸ tiªu chuÈn miÔn
  3. 3 thuÕ, hµng ho¸ lµ quµ biÕu, tÆng vît ®Þnh møc miÔn thuÕ, hµng ho¸ trao ®æi cña c d©n biªn giíi,.... th× gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng mét trong c¸c ph¬ng ph¸p theo tr×nh tù díi ®©y: 2.1. Theo trÞ gi¸ cña hµng ho¸ gièng hÖt, t¬ng tù cã trong "Danh môc d÷ liÖu gi¸". NÕu gi¸ ngêi khai cao h¬n th× ¸p dông theo gi¸ khai b¸o. 2.2. Theo gi¸ thùc tÕ cña ngêi nhËp khÈu kª khai nhng kh«ng ®îc thÊp h¬n gi¸ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, t¬ng tù kh¸c ®· ®îc c¬ quan h¶i quan chÊp nhËn lµm trÞ gi¸ tÝnh thuÕ trong thêi gian 30 ngµy tríc ngµy ®¨ng ký tê khai cña l« hµng ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Côc H¶i quan c¸c TØnh, Thµnh phè c¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ ®Ó x©y dùng quy tr×nh chi tiÕt vµ híng dÉn cô thÓ c¸c Chi côc trùc thuéc x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ hµng nhËp khÈu thuéc ®iÓm 2 theo hai ph¬ng ph¸p nªu trªn. III. Híng dÉn thùc hiÖn: V¨n b¶n nµy thay thÕ c¸c v¨n b¶n híng dÉn tríc ®©y cña Tæng côc H¶i quan vÒ x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông cña Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh. Híng dÉn x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ t¹i v¨n b¶n nµy ®îc ¸p dông cho c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.1.2.2 vµ 1.2, phÇn A, môc 1, Th«ng t sè 87/2004/TT-BTC ngµy 31/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi c¸c tr- êng hîp ®· x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 4724/TCHQ- KTTT ngµy 01/10/2004 cña Tæng côc H¶i quan th× kh«ng xö lý l¹i. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè tËp hîp vµ b¸o c¸o Tæng côc H¶i quan (Vô KiÓm tra - Thu thuÕ XNK) ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt kÞp thêi.
  4. 4 Phô lôc Quy ®Þnh vÒ viÖc chÊp nhËn chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, nhng kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông cña Th«ng t sè 118/2003/TT-BTC ngµy 08/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh (Ban hµnh kÌm theo C«ng v¨n 5784/TCHQ-KTTT ngµy 29 th¸ng 11 n¨m 2004) Trong thêi gian 30 ngµy tÝnh tõ ngµy c¬ quan H¶i quan ra th«ng b¸o thuÕ, nÕu kh«ng ®ång ý víi møc gi¸ tÝnh thuÕ do c¬ quan h¶i quan ®· ¸p dông th× doanh nghiÖp cã quyÒn dùa trªn c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ thanh to¸n vµ c¸c th«ng tin kh¸c liªn quan ®Õn hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña møc gi¸ khai b¸o. V¨n b¶n chøng minh ph¶i nªu râ néi dung, c¸ch thøc chøng minh vµ göi kÌm bµn sao c¸c tµi liÖu sö dông ®Ó chøng minh, nªu râ nguån gèc cña chóng. Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ ngµy doanh nghiÖp xuÊt tr×nh ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸ nhËp khÈu ®Ó chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña møc gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o, c¬ quan h¶i quan ph¶i tr¶ lêi doanh nghiÖp b»ng v¨n b¶n. NÕu doanh nghiÖp chøng minh ®îc møc gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o lµ trung thùc, kh¸ch quan th× c¬ quan H¶i quan tÝnh l¹i thuÕ theo møc gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o. Trêng hîp c¬ quan H¶i quan kh«ng ®ång ý víi kÕt qu¶ chøng minh cña doanh nghiÖp th× ph¶i ®a ra lý do kh«ng chÊp nhËn vµ gi÷ nguyªn møc gi¸ ®· ¸p dông ®Ó tÝnh thuÕ. A. KiÓm tra chÊp nhËn néi dung chøng minh: 1. Ngêi khai h¶i quan dùa vµo gi¸ b¸n trong níc ®Ó chøng minh: 1.1. Néi dung chøng minh ph¶i chØ ra gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan xÊp xØ víi gi¸ chøng minh ®îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ b¸n trªn thÞ trêng trong níc sau khi trõ ®i c¸c chi phÝ hîp lý ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu. Gi¸ chøng minh = Gi¸ b¸n trong níc - Chi phÝ ph¸t sinh sau nhËp khÈu (Chi phÝ ph¸t sinh sau nhËp khÈu bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép trong níc vµ chi phÝ chung ®îc phÐp h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn vµ lîi nhuËn) 1.2. C¸c tµi liÖu ph¶i nép ®Ó chøng minh: 1.2.1. Ho¸ ®¬n b¸n hµng do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp sö dông ghi râ tªn vµ ®Þa chØ ngêi mua hµng. 1.2.2. C¸c ho¸ ®¬n dïng ®Ó chøng minh ph¶i cã lîng hµng ho¸ tæng céng ®¹t trªn 30% lîng hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 1.2.3. B¶ng kª c¸c chi phÝ ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu ®îc phÐp h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn. 1.2.4. C¸c tµi liÖu, chøng tõ kh¸c liªn quan ®Õn néi dung chøng minh. 1.3. C¨n cø hå s¬ chøng minh cña doanh nghiÖp, c¬ quan h¶i quan tiÕn hµnh c¸c néi dung sau: 1.3.1. KiÓm tra gi¸ b¸n trong níc:
  5. 5 Gi¸ b¸n trong níc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ chøng minh lµ gi¸ b¸n cña hµng ho¸ nhËp khÈu ®ang chøng minh hoÆc hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt, t¬ng tù víi hµng ho¸ ®ang chøng minh. §©y lµ gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n b¸n hµng do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh hoÆc cho phÐp sö dông. Ngµy ph¸t hµnh ho¸ ®¬n b¸n hµng trong níc kh«ng qu¸ 30 ngµy tríc hoÆc sau ngµy ®¨ng ký tê khai l« hµng ®ang x¸c ®Ýnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. a. Trêng hîp gi¸ b¸n trong níc ®· cã x¸c nhËn cña c¬ quan cã chøc n¨ng thÈm ®Þnh gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hoÆc ®îc ®¨ng t¶i trªn c¸c t¹p chÝ chuyªn ngµnh th× c¬ quan h¶i quan kh«ng ph¶i kiÓm tra l¹i c¸c møc gi¸ nµy. NÕu møc gi¸ trªn ®©y kh«ng phï hîp víi hµng ho¸ nhËp khÈu thùc tÕ hoÆc m©u thuÉn víi c¸c tµi liÖu cã s½n cña c¬ quan h¶i quan th× tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh. b. Ngoµi c¸c trêng hîp nªu t¹i ®iÓm (a) trªn ®©y, c¬ quan h¶i quan ph¶i trùc tiÕp tiÕn hµnh kh¶o s¸t gi¸ b¸n sau khi nhËp khÈu lµm c¨n cø kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ b¸n trong níc do ngêi khai h¶i quan ®a ra ®Ó chøng minh. Trêng hîp kh«ng kh¶o s¸t ®îc gi¸ b¸n sau khi nhËp khÈu th× kh¶o s¸t gi¸ b¸n bu«n, nÕu kh«ng kh¶o s¸t ®îc gi¸ b¸n bu«n th× kh¶o s¸t gi¸ b¸n lÎ vµ quy ®æi nh sau: Gi¸ b¸n sau khi nhËp khÈu = Gi¸ b¸n bu«n/110% = gi¸ b¸n lÎ/115% ViÖc kh¶o s¸t ph¶i ®îc tiÕn hµnh ë hai ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. NÕu kÕt qu¶ kh¶o s¸t ë hai ®Þa ®iÓm chªnh lÖch nhau trong ph¹m vi 10% th× lÊy møc gi¸ thÊp h¬n, gÇn nhÊt víi møc gi¸ do doanh nghiÖp ®a ra chøng minh. Trêng hîp kÕt qu¶ kh¶o s¸t chªnh lÖch nhau qu¸ 10% th× ph¶i kh¶o s¸t thªm ë ®Þa ®iÓm thø ba ®Ó t×m ra hai kÕt qu¶ kh¶o s¸t chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 10%. NÕu kh«ng t×m ®îc kÕt qu¶ kh¶o s¸t nh vËy th× lÊy møc gi¸ thÊp h¬n, gÇn nhÊt víi møc gi¸ do doanh nghiÖp ®a ra chøng minh. KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph¶i ghi cô thÓ theo mÉu quy ®Þnh vµ kÌm theo giÊy b¸o gi¸. c. ChÊp nhËn gi¸ b¸n trong níc ®ïng ®Ó chøng minh: NÕu gi¸ b¸n cña doanh nghiÖp dïng ®Ó chøng minh ®¹t tõ 90% trë lªn so víi møc gi¸ kh¶o s¸t, sau khi ®· quy ®æi vÒ cïng cÊp ®é th¬ng m¹i theo c«ng thøc trªn ®©y th× chÊp nhËn gi¸ b¸n do doanh nghiÖp ®a ra; trêng hîp nÕu ®¹t díi 90% th× tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh. Riªng ®èi víi mÆt hµng « t«, xe m¸y th× møc gi¸ b¸n trong níc cña doanh nghiÖp dïng ®Ó chøng minh ph¶i ®¹t tõ 95% trë lªn so víi gi¸ thu tríc b¹ cña c¬ quan thuÕ néi ®Þa n¬i hµng ho¸ ®îc b¸n hoÆc n¬i doanh nghiÖp nhËp khÈu ®ãng trô së. 1.3.2. KiÓm tra c¸c kho¶n chi phÝ khÊu trõ: ViÖc kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ cña c¸c chi phÝ khÊu trõ ph¶i dùa trªn c¸c quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh, trªn nguyªn t¾c chØ c¸c chi phÝ ®îc phÐp h¹ch to¸n vµo gi¸ vèn míi ®îc khÊu trõ. Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè tæ chøc tËp huÊn vÒ chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp, nghiÖp vô c¬ b¶n vÒ thuÕ néi ®Þa cho c«ng chøc ®îc giao nhiÖm vô lµm c«ng t¸c gi¸. §èi víi c¸c ngµnh hµng th«ng thêng, tæng c¸c chi phÝ khÊu trõ, kh«ng kÓ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép, kh«ng vît qu¸ 20% gi¸ b¸n th× chÊp nhËn c¸c chi
  6. 6 phÝ ®a ra. §èi víi mét sè ngµnh hµng cô thÓ th× cho phÐp tû lÖ nµy cã thÓ cao h¬n nhng kh«ng vît qu¸ 25% gi¸ b¸n, gåm c¸c ngµnh hµng thuéc c¸c ch¬ng 6, 7, 8, 10, 11 cña BiÓu thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu. 1.4. KiÓm tra sù phï hîp cña gi¸ chøng minh vµ gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan: NÕu møc gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan ®¹t tõ 80% trë lªn so víi møc gi¸ chøng minh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc trªn ®©y th× chÊp nhËn gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan ®Ó tÝnh thuÕ. 2. Doanh nghiÖp nhËp khÈu sö dông c¸ch chøng minh gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan t¬ng ®¬ng víi gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ t¬ng tù trong "Danh môc d÷ liÖu gi¸": Khi ngêi khai h¶i quan chØ ra hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù víi hµng ho¸ ®· ®îc quy ®Þnh trong "Danh môc d÷ liÖu gi¸" th× c¬ quan h¶i quan ph¶i c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm ho¸, hîp ®ång vµ tê khai h¶i quan ®Ó x¸c ®Þnh hµng ho¸ ®ã cã ph¶i lµ t¬ng tù kh«ng, sau ®ã kiÓm tra møc gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan, nÕu ®¹t tõ 80% trë lªn so víi møc gi¸ mÆt hµng t¬ng tù cã trong "Danh môc d÷ liÖu gi¸" th× chÊp nhËn gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan ®Ó tÝnh thuÕ. 3. Doanh nghiÖp sö dông c¸ch chøng minh kh¸c: Trêng hîp doanh nghiÖp sö dông c¸ch chøng minh kh¸c b»ng c¸ch chØ ra gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan t¬ng ®¬ng víi gi¸ chµo b¸n c«ng khai cña ngêi xuÊt khÈu trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh s¸ch b¸o, t¹p chÝ, b¶n tin gi¸ c¶... th× ph¶i xuÊt tr×nh c¸c tµi liÖu, b»ng chøng liªn quan ®Õn c¸c th«ng tin ®ã. C«ng thøc x¸c ®Þnh gi¸ chøng minh: Gi¸ chøng minh = 90% x Gi¸ chµo b¸n + PhÝ vËn chuyÓn + PhÝ b¶o hiÓm. C¬ quan h¶i quan ph¶i kiÓm tra nguån gèc, tÝnh minh b¹ch, ®é tin cËy cña c¸c th«ng tin do doanh nghiÖp cung cÊp. NÕu gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan ®¹t tõ 90% trë lªn so víi møc gi¸ chøng minh th× chÊp nhËn gi¸ hîp ®ång ®Ó tÝnh thuÕ. B. C¸c trêng hîp tõ chèi kÕt qu¶ chøng minh: 1. C¬ quan h¶i quan dùa vµo d÷ liÖu s½n cã chØ ra tõ hai l« hµng gièng hÖt hoÆc l¬ng tù cã sè lîng t¬ng ®¬ng (tõ 70% trë lªn so víi l« hµng ®ang chøng minh) nhËp khÈu trong vßng 30 ngµy tríc hoÆc sau ngµy ®¨ng ký tê khai cã møc gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan cao h¬n møc gi¸ cña l« hµng ®ang chøng minh trªn 20%. §èi víi trêng hîp chØ t×m ®îc mét l« hµng nh vËy th× ph¶i kiÓm tra kü tríc khi b¸c bá hay chÊp nhËn néi dung chøng minh. 2. C¬ quan h¶i quan chØ ra trong v¨n b¶n chøng minh cña doanh nghiÖp cã nh÷ng m©u thuÉn. 3. Chøng tõ, b»ng chøng doanh nghiÖp ®a ra kh«ng hîp ph¸p, hîp lÖ. 4. Gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan thÊp h¬n 80% gi¸ chµo b¸n c«ng khai cña ngêi xuÊt khÈu do c¬ quan h¶i quan thu thËp ®îc.
  7. 7 5. Ngêi xuÊt khÈu x¸c nhËn gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan kh«ng trung thùc. 6. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña c¬ quan h¶i quan, tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña ngêi xuÊt khÈu kh«ng cã thËt hoÆc kh«ng ®óng nh trong tê khai h¶i quan. 7. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra cña c¬ quan h¶i quan, tªn, ®Þa chØ, sè ®iÖn tho¹i cña ngêi mua trong níc kh«ng ®óng nh néi dung chøng minh hoÆc viÖc mua b¸n kh«ng cã thËt. 8. Theo yªu cÇu hîp t¸c cña h¶i quan ViÖt Nam, c¬ quan h¶i quan níc xuÊt khÈu hoÆc ®¹i diÖn th¬ng m¹i ViÖt Nam ë níc xuÊt khÈu x¸c nhËn gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan kh«ng phï hîp víi gi¸ giao dÞch thùc tÕ. 9. Doanh nghiÖp kh«ng xuÊt tr×nh ®îc c¸c chøng tõ, tµi liÖu cÇn thiÕt trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n ®Ó chøng minh tÝnh trung thùc, kh¸ch quan cña gi¸ thùc tÕ ®· khai b¸o víi c¬ quan h¶i quan theo yªu cÇu cña c¬ quan h¶i quan. Côc h¶i quan tØnh, thµnh phè tæ chøc thùc hiÖn, tËp huÊn qu¸n triÖt cho c¸n bé cã liªn quan hiÓu râ vµ thùc hiÖn thèng nhÊt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản