Công văn 5859/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
2
download

Công văn 5859/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5859/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thúc đẩy hoạt động đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5859/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 5859/VPCP-KTTH V/v thúc đẩy hoạt động đầu Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007 tư Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính gửi: phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2007, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau: 1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện ngay các biện pháp thích hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực phụ trách cho các doanh nghiệp, nhất là các Tổng công ty có nhiều dự án lớn quan trọng quốc gia, các dự án nhóm A; tăng cường phối hợp để tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng, đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động đầu tư. 2. Các địa phương, nhất là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là những địa phương có khối lượng đầu tư cơ bản lớn, cần tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, trước hết là vốn kế hoạch năm 2007, tạo đà để thực hiện những năm sau. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Ban XDPL, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, KTTH (4), 150
Đồng bộ tài khoản