Công văn 60/CP-NN của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
1
download

Công văn 60/CP-NN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 60/CP-NN của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn giải ngân vốn đầu tư chương trình 135

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 60/CP-NN của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña ChÝnh phñ Sè 60/CP-NN ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2002 vÒ viÖc kÐo dµi thêi gian gi¶i ng©n vèn ®Çu t Ch¬ng tr×nh 135 KÝnh göi: - Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói, - C¸c Bé: KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tµi chÝnh, N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. XÐt ®Ò nghÞ cña Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói (c«ng v¨n sè 1039/UBDTMN-BTK ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 2001) vÒ viÖc kÐo dµi thêi gian gi¶i ng©n vèn ®Çu t c«ng tr×nh thuéc Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, vïng ®ång bµo d©n téc miÒn nói, biªn giíi vµ vïng s©u, vïng xa (Ch¬ng tr×nh 135), Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1. Cho phÐp c¸c tØnh ®îc kÐo dµi thêi gian gi¶i ng©n vèn ®Çu t dù ¸n c¬ së h¹ tÇng (bao gåm c¶ vèn c¬ së h¹ tÇng dù ¸n ®Þnh canh ®Þnh c chuyÓn sang), dù ¸n x©y dùng Trung t©m côm x· cña kÕ ho¹ch n¨m 2001 thuéc Ch¬ng tr×nh 135 sang thùc hiÖn ®Õn hÕt th¸ng 3 n¨m 2002; nÕu ®Õn thêi ®iÓm nµy cßn c«ng tr×nh cha hoµn thµnh th× nguån vèn c«ng tr×nh ®ã ®îc chuyÓn sang kÕ ho¹ch n¨m 2002 vµ quyÕt to¸n vµo ng©n s¸ch n¨m 2002. 2. Giao Uû ban D©n téc vµ MiÒn nói chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, Ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh cã ch¬ng tr×nh t¨ng cêng sù chØ ®¹o ®Ó ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh vµ ®a vµo sö dông phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng cho nh©n d©n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản