Công văn 600/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 600/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 600/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc trả tiền sử dụng đất khi thu hồi phải đền bù thiệt hại về đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 600/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  S è  600 T Ct/NV7  n g µ y  31 th¸ng 01 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c Tr õ  ti Ò n S D §  khi thu h åi  h ¶i ® Ò n   v p b ï thi Öt h ¹i Ò   Ê t  v ® KÝnh  öi: ôc  Õ  g  C thu tØnh  ¾c  B Ninh Tr¶  êic«ng    è  l  v¨n s 11/CTBN  µy  ng 08/01/2002  ña  ôc  Õ  c C thu tØnh  ¾c   B Ninh  Ò   Öc  Ýnh  õtiÒn  ö  ông  t    êi ® îc giao  t  v vi t tr   sd ®Ê khing     ®Ê ph¶i®Ò n   ï    b thiÖth¹ivÒ   t      ®Ê cho  êi cã  t  Þ   ng   ®Ê b thu  åi;Tæng   ôc  Õ  ã    Õn    h  c thu c ý ki nh sau: Theo quy  nh  ¹  iÓ m     ôc    Çn  Th«ng    è  ®Þ ti ® 1, m 1, ph B,  t s 115/2000/TT­ BTC   µy  ng 11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng  Én    µnh  c BT  h d thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   Ò   CP v thu  Òn  ö  ông  t  ×  êi ® îc c¬  ti s d ®Ê th ng     quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy giao ®Êt    (thuéc diÖn    ph¶inép  Òn  ö  ông  t) m µ     ti s d ®Ê   ph¶i®Ò n     bïthiÖth¹ivÒ   t        ®Ê cho  êicã  t  Þ    åi,   ép  Òn sö  ông  t  Ï® ­ ng   ®Ê b thu h   n ti   d khi ®Ê s   îctrõsè  Òn thùc tÕ  ∙  n   ïthiÖth¹ivÒ   t      ti     ® ®Ò b       ®Ê cho  êicã  t  Þ    åi. ng   ®Ê b thu h 1. C¨n  ®Ó     nh  è  Òn  ö  ông  t  îc trõvµo  Òn  ö  ông    cø  x¸c ®Þ s ti s d ®Ê ®     ti s d ®Êt ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íclµ sè  Òn thùc tÕ  n   ï thiÖthaÞ  Ò   t    n     ti     ®Ò b     v ®Ê cho  êicã  t  Þ     åi.ViÖc    nh  Òn ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  îc ng   ®Ê b thu h   x¸c ®Þ ti   b      ®Ê ®   thùc hiÖn    theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 22/1998/N§­   µy  CP ng 24/4/1998  cña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  n   ï thiÖth¹ikhinhµ  ícthu håi®Êt    ö  ông  Ch ph v vi ®Ò b       n      ®Ó s d vµo  ôc  ch  èc  m ®Ý qu phßng,an    ninh,lîÝch  èc    îÝch    i qu gia,l  i c«ng  éng;Møc   c   trõtèi a      kh«ng    ® qu¸ 90%   Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê ph¶inép  ©n    Ng s¸ch Nhµ   íc.   n 2. Sè   Òn  ùc tÕ  ép  µo  ©n    ti th   n v ng s¸ch nhµ  íclµ sè  Òn  îctÝnh    n     ti ®   theo  diÖn  Ých  t  îc giao  ©n    íigi¸®Êt  t ®Ê ®   nh (x) v     theo b¶ng    t  ña  gi¸®Ê c UBND   tØnh,thµnh  è    ph ban  µnh  õ(­  i  è  Òn thùc tÕ  ∙    n   ïthiÖth¹ivÒ   h tr   ) ® s ti     ® tr¶®Ò b      ®Êt cho  êi cã  t  Þ     åivµ  îc trõngay  è  Òn  µy    ê khainép  ng   ®Ê b thu h   ®     s ti n trªnt     tiÒn  ö  ông  t, nªn  Ï kh«ng  sd ®Ê   s  cßn  ã  c thanh  to¸n,quyÕt    to¸n kho¶n    chªnh  lÖch. 3. Theo    quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   è  t s 115/2000/TT­BTC   ×  ¬  th c quan  Õ  thu cã  tr¸chnhiÖ m  Ýnh  µ    Òn sö  ông  t,®ång  êitÝnh  õsè  Òn ®Ò n     t v thu ti   d ®Ê   th   tr   ti   bï thiÖth¹ivÒ   t  îcc¬        ®Ê ®   quan  ã  Èm  Òn    nh.  êng  îp cã  íng c th quy x¸c ®Þ Tr h  v   m ¾ c,  ¬  c quan  Õ  èihîp víi   ¬  thu ph       c quan  ã  ªnquan    ö  ý. c¸c c li   ®Ó x l 4. §èi víitr ng  îp  îc giao  t       ê h ®   ®Ê ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  µ   êi   b      ®Ê m ng   giao ®Êt  µ®èi t ng ® îcgi¶m  Òn sö  ông  t  × ngêisö  ông  t    l    î     ti   d ®Ê th    d ®Ê sau    khi thùc  Ön  n   ï thiÖth¹ivÒ   t  hi ®Ò b       ®Ê cho  êi cã  t  Þ   ng   ®Ê b thu  åi,sè  Òn  ö  h   ti s dông  t  ®Ê cßn  ¹ ph¶inép  ©n  l i   ng s¸ch nhµ  íc,sÏ ® îc gi¶m  Òn  ö  ông  t    n      ti s d ®Ê theo quy  nh.   ®Þ Tæng   ôc  Õ   c thu th«ng b¸o    ôc  Õ   ®Ó C thu tØnh  ¾c   B Ninh  Õt vµ  ùc bi   th   hiÖn.
Đồng bộ tài khoản