Công văn 605/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Công văn 605/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 605/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng áp dụng mức lương tối thiểu trong dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 605/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- ----------------- Số: 605/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2009 V/v: Áp dụng mức lương tối tiểu trong dự toán chi phí ĐTXD công trình. Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu Trả lời Văn bản số 19/ CV- SXD ngày 25/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về áp dụng mức lương tối tiểu mới trong dự toán đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Lương nhân công trong chi phí nhân công của dự toán xây dựng công trình áp dụng theo lương tối thiểu vùng nơi xây dựng công trình; Trong khi chờ Bộ Xây dựng hướng dẫn về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới, Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để tổ chức thực hiện các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại địa phương theo quy định hiện hành./. Nơi nhận : KT.BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản