Công văn 61/BXD-HĐXD

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
355
lượt xem
5
download

Công văn 61/BXD-HĐXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 61/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn điều kiện năng lực

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 61/BXD-HĐXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- ð c l p - T do - H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2009 S : 61/BXD-HðXD V/v: Hư ng d n ñi u ki n năng l c Kính g i: S Xây d ng t nh ðăKLăk B Xây d ng nh n ñư c văn b n s 1375/SXD-KT ngày 23/12/2008 c a S Xây d ng t nh ðăKLăk xin ý ki n v ñi u ki n năng l c ho t ñ ng xây d ng c a Trung tâm Quy ho ch và Tư v n xây d ng. Sau khi nghiên c u, B Xây d ng có ý ki n như sau: Theo ði u 48 c a Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án ñ u tư xây d ng công trình quy ñ nh chung v ñi u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t ñ ng xây d ng thì: T ch c, cá nhân khi tham gia ho t ñ ng xây d ng ph i có ñ ñi u ki n năng l c phù h p v i lo i d án, lo i c p công trình và công vi c ñ m nh n. Năng l c ho t ñ ng c a t ch c ñư c xác ñ nh theo c p b c trên cơ s năng l c hành ngh c a các cá nhân .vn trong t ch c, kinh nghi m ho t ñ ng xây d ng, kh năng tài chính, thi t b và năng l c qu n lý c a t ch c. T ch c tư v n khi th c hi n công vi c tư v n nào thì ñư c x p h ng theo công vi c tư v n ñó. am ð ng th i, t i ði u 53 và ði u 54 c a Ngh ñ nh s 16/2005/Nð-CP quy ñ nh c th ñi u tn ki n năng l c c a ch nhi m l p d án và ñi u ki n năng l c c a t ch c tư v n khi l p d án. ie Căn c theo các quy ñ nh nêu trên, n u Trung tâm QH & TVXD th c hi n l p các d án nhóm C yêu c u ph i có năng l c l p d án t i thi u h ng 2, các cá nhân tham gia l p d án tV ph i có trình ñ ñ i h c phù h p v i yêu c u c a d án, trong ñó có ngư i có ñ ñi u ki n làm ua ch nhi m l p d án h ng 2 ho c ch nhi m thi t k h ng 2 công trình cùng lo i. Khi th c hi n l p d án, n u t ch c tư v n thi u ngư i ñ ñi u ki n năng l c theo quy ñ nh thì có th ký h p .L ñ ng thuê ngư i có ñ ñi u ki n năng l c phù h p v i lo i và nhóm d án ñ th c hi n. ww Trên ñây là ý ki n c a B Xây d ng, ñ ngh S Xây d ng t nh ðăKLăk nghiên c u th c hi n. w KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên - Lưu: VP, HðXD (NTH-4) Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản