Công văn 612/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
66
lượt xem
5
download

Công văn 612/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 612/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc làm việc theo hợp đồng trong công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 612/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 612/VPCP-VX V/v Nghiên cứu chế độ tiền Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008 lương, tiền thưởng đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc làm việc theo hợp đồng trong công ty nhà nước Kính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; gửi: - Bộ Tài chính; - Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 81/TTr- BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2007 về chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng trong công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và các Bộ, ngành có liên quan thành lập Tổ nghiên cứu tiến hành rà soát các cơ chế, chính sách và xây dựng Đề án về tuyển dụng, ký hợp đồng, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng trong công ty nhà nước, báo cáo Thủ tướng trước ngày 01 tháng 10 năm 2008. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg CP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, PCN Phạm Viết Muôn, Nguyễn Xuân Phúc Website CP; Các Vụ: KTTH, ĐMDN, TH; - Lưu: VT, VX (3), AT.
Đồng bộ tài khoản